1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R117_15/08/2021
  5. Giáo viên tiểu học muốn thống kê số ngày nghỉ vào giữa kỳ I, giữa kỳ II trên phiếu liên lạc để thông báo kịp thời cho phụ huynh

Giáo viên tiểu học muốn thống kê số ngày nghỉ vào giữa kỳ I, giữa kỳ II trên phiếu liên lạc để thông báo kịp thời cho phụ huynh

  • Trước phiên bản R117: giáo viên tiểu học có thể thống kê số ngày nghỉ khi kết thúc học kỳ 1 và hết năm học. Tuy nhiên chưa thể thống kê số ngày nghỉ vào giữa kỳ I, giữa kỳ II trên phiếu liên lạc để thông báo kịp thời cho phụ huynh.
  • Từ phiên bản R117: Giáo viên có thể thống kê số ngày nghỉ theo 4 kỳ đánh giá giữa kỳ I, học kỳ I, giữa kỳ II, cả năm để thông báo cho phụ huynh trên phiếu liên lạc.

Các bước thực hiện:

Anh chị thực hiện thiết lập năm học để phần mềm thống kê số ngày nghỉ.

  1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập năm học
  2. Thực hiện thay đổi thông tin năm học phù hợp với thực tế quản lý tại đơn vị với các thông tin: Ngày bắt đầu HK I, Ngày bắt đầu HK II, Ngày kết thúc năm học.
  3. Để có thể thống kê được số ngày nghỉ giữa kỳ I và giữa kỳ II, anh/chị thực hiện khai báo mốc thời gian Giữa học kỳ I Giữa học kỳ II.
  4. Nhấn Lưu để lưu thiết lập năm học

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ