1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Giáo viên gửi thông báo cho phụ huynh muốn hiển thị nội dung tóm tắt về nội dung quan trọng trên tiêu đề tin nhắn

Giáo viên gửi thông báo cho phụ huynh muốn hiển thị nội dung tóm tắt về nội dung quan trọng trên tiêu đề tin nhắn

 • Trước piên bản R117: Giáo viên có thể gửi thông báo cho phụ huynh thông qua SISAP. Tuy nhiên, tin nhắn được gửi có nội dung dài và không có tiêu đề khiến phụ huynh thường xuyên bỏ sót và không nắm bắt kịp thời thông tin.
 • Từ phiên bản R117: Giáo viên gửi thông báo cho phụ huynh có thể tóm tắt nội dung quan trọng trên tiêu đề tin nhắn.

Các bước thực hiện:

1. Gửi thông báo tới phụ huynh theo toàn trường hoặc từng khối lớp

 • Đối với những trường có sử dụng tính năng thông báo tới phụ huynh thì trên nghiệp vụ Học sinh chọn Tin nhắn.
 • Tại tab Gửi tin nhắn chọn Hình thức gửi tin là SMS hay SISAP, Loại tin cần gửi,  Phạm vi gửi theo Theo khối lớp/Toàn trường.
 • Tại Tin nhắn mẫu gửi, Nhập nội dung chi tiết tin nhắn để thông báo cho phụ huynh, tóm tắt các thông tin quan trọng tại Nhập tiêu đề.
 • Tích chọn các lớp cần gửi tin nhắn.
 • Nhấn Gửi 
 • Ngoài ra nhà trường còn có thể theo dõi tổng số tin nhắn, số tin nhắn đã gửi và số tin nhắn còn lại.

2. Gửi thông báo tới phụ huynh theo nhóm học sinh

 • Tại màn hình Gửi tin nhắn chọn Loại tin cần gửi là Thông báo và Phạm vi gửi là theo Nhóm học sinh.
 • Tại Tin nhắn mẫu gửi, Nhập nội dung chi tiết tin nhắn để thông báo cho phụ huynh, tóm tắt các thông tin quan trọng tại Nhập tiêu đề.
 • Nhấn Thêm nhóm để thêm nhóm học sinh.
 • Nhấn Gửi để gửi tin nhắn cho phụ huynh tới nhóm học sinh vừa thiết lập.

3. Gửi thông báo tới phụ huynh theo từng học sinh

 • Tại màn hình Gửi tin nhắn chọn Hình thức gửi tin, Loại tin cần gửi là Thông báo, Phạm vi gửi là theo Học sinh.
 • Tích chọn những học sinh cần gửi thông báo tới phụ huynh. Nhấn Đồng ý.
 • Tại Tin nhắn mẫu gửi, tóm tắt các thông tin quan trọng tại Nhập tiêu đề.
 • Tại cột Nội dung thông báo riêng, nhập nội dung thông báo cho từng học sinh.
 • Nhấn Gửi.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ