Thiết lập năm học

Mục đích: Giúp Nhà trường có thể dễ dàng thiết lập và quản lý thông tin năm học cũng như xếp lớp đầu năm.

I. Thiết lập thông tin năm học

  1. Vào menu Hệ thống\Thiết lập năm học
  2. Thay đổi thông tin năm học phù hợp với thực tế quản lý tại đơn vị bằng cách nhập đầy đủ thông tin: Ngày bắt đầu HK I, Ngày bắt đầu HK II, Ngày kết thúc năm học.Sau đó chọn Tiếp tục để hoàn thành thiết lập thông tin năm học.

II. Xếp lớp đầu năm

  1. Thầy cô tự động xếp lớp đầu năm bằng cách chuyển, xếp lớp cho học sinh từ năm học cũ lên năm học mới, chọn Bắt đầu xếp lớp.
  2. Trường hợp giáo viên chưa hoàn thành việc Thi lại và xét lên lớp cho học sinh, phần mềm hiển thị thông báo như ảnh, chọn Tiếp tục.
  3. Giáo viên có thể thực hiện các thao tác: Thêm hồ sơ; Xếp lớp/Chuyển lớp; Chỉnh sửa thông tin học sinh hoặc xóa học sinh khỏi lớp. Ngoài ra, thầy cô có thể nhập khẩu tệp danh sách học sinh.

III. Tạo tài khoản Ôn tập cho Học sinh

Nếu Nhà trường sử dụng phân hệ Ôn tập, thầy cô tạo tài khoản Ôn tập cho Học sinh bằng cách chọn Quản lý Tài khoản Học sinh rồi thao tác theo hướng dẫn tại đây.

Sau khi tạo xong, thầy cô in danh sách và gửi cho Học sinh để bắt đầu sử dụng.

Cập nhật 20/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ