Tổng quan Khoản thu

Các biểu đồ thống kê nhanh tình hình công tác quản lý thu, thu tiền, xuất hóa đơn giúp Ban giám hiệu tức thời nắm bắt được công tác thu tiền ở đơn vị, kịp thời đưa ra các chỉ đạo điều hành; kế toán theo dõi nhanh công tác quản lý thu và xuất hóa đơn, đôn đốc, nhắc nhở Phụ huynh đóng tiền theo đúng quy định.

Để theo dõi được các biểu đồ thống kê, Kế toán thực hiện các công việc:

 1. Chọn Tổng quan\Thống kê
 2. Tại đây, Hiệu trưởng/kế toán quản lý, theo dõi được tình hình thu tiền của đơn vị mình theo các tiêu chí khác nhau:

  • Tình hình thực hiện thu tiền theo kỳ: tức thời theo dõi tình hình thu tiền (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) của đơn vị mình theo từng tháng, kịp thời đưa ra các chỉ đạo điều hành về công tác thu tiền cho kế toán/thủ quỹ.
   • Nhấn vào đây để xem tình hình thực hiện thu các kỳ thu khác
  • Tình hình thực hiện thu theo khoản: theo dõi tình hình thu tiền học (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) theo từng khoản thu/từng kỳ thu
   • Nhấn vào đây để xem tình hình thực hiện thu các kỳ thu khác
   • Nhấn vào đây để thiết lập lại biểu đồ theo dõi tình hình thu của các khoản thu khác
  • Tình hình thực hiện thu theo khối: theo dõi tình hình thu tiền học (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) theo từng khối/từng kỳ thu
   • Nhấn vào đây để xem tình hình thực hiện thu theo khối các kỳ thu khác
  • Thống kê theo hình thức thanh toán: nhanh chóng theo dõi tình hình thu tiền theo từng hình thức phụ huynh thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản,…), từ đó đánh giá hiệu quả thu theo từng hình thức, nắm bắt tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ của đơn vị mình.
   • Nhấn vào đây để xem thống kê ở các kỳ thu khác
  • Tình hình biến động các hình thức thanh toán: theo dõi tình hình thu tiền theo từng hình thức phụ huynh thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản,…), từ đó đánh giá hiệu quả thu theo từng hình thức, nắm bắt tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ của đơn vị mình.
 3. Ngoài ra, kế toán theo dõi thêm thông tin xuất hóa đơn của đơn vị mình.

 

Cập nhật 09/02/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ