1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để lập được đợt thu?

Làm thế nào để lập được đợt thu?

Bước 1: Thiết lập Danh sách khoản thu

 • Anh/chị vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu.
 • Nhấn Thêm mới để bổ sung khoản thu trong danh sách khoản thu.

Anh/chị theo thêm hướng dẫn chi tiết cách thêm/sửa/xóa Khoản thu tại đây.

Bước 2: Đăng ký danh sách học sinh tham gia các khoản thu không bắt buộc

 • Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu để đăng kí danh sách học sinh tham gia các khoản thu không bắt buộc.
 • Tích chọn những khoản thu đăng ký cho học sinh, nhấn Lưu.
 • Anh/chị theo thêm hướng dẫn chi tiết cách đăng ký khoản thu tại đây.

Bước 3: Khai báo danh sách học sinh được miễn giảm

 • Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm.
 • Thêm học sinh thuộc diễn giảm theo hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Lập đợt thu mới

 • Vào Quản lý thu/ Đợt thu.
 • Chọn tháng cần lập, nhấn Lập đợt thu theo hướng dẫn chi tiết lập đợt thu tại đây.

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ