Miễn giảm môn học

Cho phép văn thư ghi nhận hồ sơ xin miễn giảm môn học của học sinh trong trường.

  1. Vào Hồ sơ\Miễn giảm môn học
  2. Nhấn Ghi nhận miễn giảm.
  3. Nhập thông tin đơn đăng ký miễn giảm môn học của học sinh.
    • Chọn Họ tên học sinh từ danh sách => phần mềm lấy lên Mã học sinh và Lớp.
    • Lựa chọn Môn đăng ký miễn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.
    • Nhập Lý do miễn giảm.
  4. Nhấn Lưu
Cập nhật 14/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ