Lớp ghép

Cho phép các đơn vị có lớp ghép có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa các lớp ghép theo đúng dữ liệu thực tế tại đơn vị của mình.
  1. Vào menu Danh mục\Lớp ghép.
  2. Nhấn Thêm và khai báo thông tin về lớp ghép: Tên lớp ghép, Thuộc khối, Tích chọn các lớp cần ghép.
  3. Nhấn Cất.
Ngoài ra, anh/chị có thể nhấn Sửa hoặc Xóa để thay đổi thông tin các lớp ghép.

 

 

Cập nhật 14/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ