Tiêu chuẩn đánh giá trẻ

Mục đích:

 • Phần mềm đã mặc định mang theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá trẻ qua các tiêu chí như: Thể dục, Nhận thức, Ngôn ngữ, Tình cảm – Xã hội, Thẩm mĩ.
 • Tuy nhiên anh/chị có thể thêm, sửa, xóa hoặc nhập khẩu nhanh tiêu chuẩn đánh giá trẻ vào phần mềm.

Thêm từng tiêu chuẩn đánh giá trẻ

 1. Vào Danh mục\Tiêu chuẩn đánh giá trẻ.
 2. Lựa chọn khía cạnh cần thêm tiêu chuẩn đánh giá, nhấn Thêm.
 3. Khai báo các thông tin: Tiêu chuẩn, Văn bản quy định, Lĩnh vực và Danh sách chỉ sổ đánh giá.
 4. Nhấn Lưu.

Nhập khẩu tiêu chuẩn đánh giá trẻ

 1. Vào menu Danh mục\Tiêu chuẩn đánh giá trẻ.
 2. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Nhấn vào Chọn tệp để tải lên tệp mẫu excel danh sách tiêu chuẩn đánh giá lên phần mềm. nhập khẩu danh sách nhận xét vào phần mềm.
  Lưu ý: Trường hợp chưa có tệp mẫu, anh/chị có thể tham khảo bằng cách chọn Tải tệp mẫu.
 4.  Phần mềm thông báo số bản ghi hợp lệ và không hợp lệ. Nhấn Tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa (nếu có). Nhấn Nhập khẩu

Ngoài ra anh/chị còn có thể Sửa hoặc Xóa các tiêu chuẩn đánh giá tự thêm trên danh sách.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ