Nhà cung cấp

Giúp nhà trường thêm được danh sách các nhà cung cấp đang ký kết với mình để có thể dễ dàng lập thực phẩm nhập kho phụ vụ cho công tác thiết lập phiếu đi chợ, phiếu nhập kho…

  1. Vào menu Danh mục\Nhà cung cấp
  2. Nhấn Bấm vào đây để thêm mới
  3. Thực hiện khai báo thông tin nhà cung cấp.
  4. Nhấn Lưu.
    Sau khi khai báo thành công tên nhà cung cấp khi thực hiện lập phiếu nhập kho phần mềm sẽ đưa ra gợi ý về các nhà cung cấp đã thêm.
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ