Thống kê tình hình thu tiền học (cấp Phòng/Sở)

Mục đích

Giúp chuyên viên Phòng/Sở giáo dục có thể dễ dàng tra cứu được tình hình thu tiền của các trường trực thuộc để đảm bảo các trường thu đúng nội dung và tiến độ thu.

Các bước thực hiện

  1.  Đăng nhập vào đường dẫn của Phòng giáo dục, chọn phân hệ Khoản thu.
  2. Chọn Tình hình thu tiền, tại đây phần mềm hiển thị thống kê tình hình thu tiền: Số phải thu, Số đã thu, Số còn phải thu của các đơn vị cấp dưới.
    Tuy nhiên, anh/chị có thể xem được thống kê tình hình thu tiền theo khoản thu và thời gian mong muốn.

    • Lựa chọn khoản thu cần theo dõi tình hình thu tiền.
    • Chọn thời gian muốn theo dõi: theo kỳ hoặc theo thời gian tùy chọn.
    • Nhấn Đồng ý
Cập nhật 26/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ