Báo cáo Tình hình sử dụng chứng từ thu tiền

Mục đích: Giúp cán bộ Phòng Tài chính chủ động tổng hợp, nắm bắt tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị trường trực thuộc.

Các bước thực hiện:

  1. Cán bộ Phòng Tài chính vào Báo cáo\Danh sách báo cáo, chọn Tình hình sử dụng chứng từ thu tiền.
  2. Khai báo tham số báo cáo bằng cách nhấn đúp chuột vào báo cáo hoặc chọn báo cáo và nhấn Xem:
    • Chọn Thời gian muốn theo dõi tình hình sử dụng chứng từ.
    • Chọn Phạm vi cần thống kê.

3. Nhấn Đồng ý, phần mềm trả về báo cáo tình hình sử dụng chứng từ thu tiền của các đơn vị theo tham số đã khai báo.

Cập nhật 08/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ