Danh sách miễn giảm các khoản thu

Mục đích

Giúp cán bộ PGD/SGD in báo cáo tổng hợp danh sách miễn giảm của các trường trực thuộc.

Các bước thực hiện

 1. Vào Quản lý khoản thu\Báo cáo\Danh sách miễn giảm các khoản thu
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Với đơn vị là SGD anh/chị cần lựa chọn in theo
   • In theo Khối trường: Lấy lên thông tin của các khối trường trực thuộc SGD (như cấp 3; liên cấp 2,3; liên cấp 1,2,3;…)
   • In theo PGD/trường trực thuộc: Lấy lên thông tin của các trường thuộc PGD trực thuộc SGD
  • Chọn Trường, Khoản thu cần in báo cáo; chọn thời gian, nhập ngày lấy số liệu
  • Chọn Diện miễn giảm cần in lên báo cáo
 3. Nhấn Đồng ý

Cập nhật 22/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ