Báo cáo tự chủ tài chính cấp PGD/SGD

Mục đích:

Giúp chuyên viên SGD/PGD Tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu từ các đơn vị trực thuộc

Các bước thực hiện:

1. Yêu cầu gửi báo cáo

Chuyên viên SGD/PGD yêu cầu các trường gửi báo cáo để lấy số liệu tổng hợp:

  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo tự chủ tài chính
  • Nhấn Yêu cầu báo cáo để gửi yêu cầu cho các đơn vị trực thuộc. Khai báo Năm tài chính (VD: Phương án tự chủ tài chính năm 2020) Hạn nộp báo cáo.
  • Lưu ý: Chuyên viên PGD khi yêu cầu báo báo xuống trường trực thuộc có thể chọn phạm vi Mầm non/Tiểu học/THCS
  • Nhấn Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu cho các đơn vị.

2. Tổng hợp báo cáo

Sau khi các trường gửi báo cáo, chuyên viên PGD/SGD có thể xem báo cáo tổng hợp của các đơn vị bằng cách:

  • Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/Báo cáo tự chủ tài chính
  • Chọn tham số Năm báo cáo để lấy dữ liệu

3. Theo dõi tình hình gửi nhận báo cáo

Chuyên viên SDG/PGD theo dõi tình hình gửi nhận và xem từng báo cáo của các đơn vị đã nhận tại tab Tình hình gửi nhận báo cáo:

  • Chọn vào tên báo cáo cần theo dõi.
  • Nhấn Xem tất cả để xem thống kê tổng quan của tất cả các đơn vị.
  • Tích chọn báo cáo của từng đơn vị, nhấn Phê duyệt để xem báo có của đơn vị đã chọn. Nhấn Duyệt để duyệt báo cáo hoặc nhấn Từ chối để từ chối báo cáo và yêu cầu đơn vị gửi lại.

Cập nhật hạn nộp báo cáo

Để cập nhật hạn nộp mới cho báo cáo, nhấn Cập nhật hạn nộp và khai báo Hạn nộp báo cáo mới.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ