Báo cáo Tổng hợp kết quả thu học phí

Mục đích

Giúp cán bộ PGD/SGD in báo cáo tổng hợp kết quả thu học phí của các trường trực thuộc nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời trong công tác thu tiền học.

Các bước thực hiện

 1. Vào Quản lý khoản thu\Báo cáo\Tổng hợp kết quả thu học phí
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Năm học: năm học cần in báo cáo
  • Với đơn vị là SGD anh/chị cần lựa chọn in theo
   • In theo Khối trường: Lấy lên thông tin của các khối trường trực thuộc SGD (như cấp 3; liên cấp 2,3; liên cấp 1,2,3;…)
   • In theo PGD/trường trực thuộc: Lấy lên thông tin của các trường thuộc PGD trực thuộc SGD
  • Chọn phạm vi in báo cáo
  • Tùy chọn in:
   • Mỗi khối trường 1 báo cáo
   • Xuất excel
 3. Nhấn Đồng ý

 4. Từ phiên bản R126: Cán bộ tài chính PGD có thể in báo cáo thường dùng theo năm tài chính.

  Các bước thực hiện

  Bước 1: Sau khi đăng nhập vào EMIS Khoản thu, anh chị chọn Báo cáo, sau đó chọn vào báo cáo thường dùng để xem lại và in báo cáo.

  Bước 2: Nhấn Xem, anh chị điền các Tham số báo cáo và chọn in theo năm tài chính.

  Bước 3: Anh chị nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ