1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R140 Thiết bị – Ngày phát hành 19/10/2022

R140 Thiết bị – Ngày phát hành 19/10/2022

1. Giáo viên bộ môn/Cán bộ thiết bị mong muốn biết được lý do không tìm kiếm được thiết bị để nhanh chóng tìm cách xử lý

Trước đây:

 • Giáo viên bộ môn khi đăng ký mượn thiết bị sẽ tìm kiếm thiết bị cần mượn bằng cách gõ tên để chọn thiết bị trong danh sách thiết bị.
 • Tuy nhiên nếu trong danh sách thiết bị chưa có thiết bị nào có tên như vậy, phần mềm không có cảnh báo gì và giáo viên bộ môn không thể chọn thiết bị.
 • Giáo viên bộ môn không biết không thể xác định nguyên nhân và tìm cách xử lý.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 •  Khi đăng ký mượn thiết bị mà nhập tên thiết bị chưa khai báo trên phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo.
 • Đối với vai trò Cán bộ thiết bị: Hiển thị thông báo như hình, nhấn vào tại đây để chuyển sang màn hình Ghi tăng thiết bị và thực hiện thêm thiết bị còn thiếu.
 • Đối với vai trò Giáo viên bộ môn: Hiển thị thông báo như ảnh để giáo viên liên hệ Cán bộ thiết bị nhà trường bổ sung thiết bị cần mượn.

2. Cán bộ thiết bị mong muốn ghi nhận ngày trả thiết bị được mượn dài hạn là ngày giáo viên bộ môn hẹn trả để đúng với kế hoạch mượn

Trước đây:

 • Với các thiết bị có thể dùng cho nhiều tiết học, hgiaso viên bộ môn thường có nhu cầu mượn dài hạn (không trả luôn trong ngày mà trả một lần khi hết tiết sử dụng đến).
 • Tại phần Đăng ký mượn thiết bị, phần mềm cho phép giáo viên đăng ký mượn thiết bị dài hạn, khai báo ngày mượn và hẹn trả.
 • Tuy nhiên tại phần Trả thiết bị, phần mềm không phân biệt được thiết bị mượn dài hạn và ngắn hạn. Khi cán bộ thiết bị thực hiện ghi trả, phần mềm mặc định ngày trả là ngày mượn thiết bị chứ không phải ngày cán bộ thiết bị ghi trả hoặc giáo viên bộ môn hẹn trả trước đó nên mất thời gian chỉnh sửa.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Tại mục Mượn trả\Trả thiết bị\Danh sách thiết bị cần trả:

  • Nếu phiếu đăng ký mượn có thông tin ngày hẹn trả: mặc định hiển thị ngày trả là ngày hẹn trả.
  • Nếu phiếu đăng ký mượn không có thông tin ngày hẹn trả: mặc định hiển thị ngày trả là ngày thao tác ghi trả

3. Cán bộ thiết bị mong muốn khi đi thực hiện thay đổi giá trị ở Thanh lý/Ghi giảm thiết bị nhận được thông báo dễ hiểu hơn để không mất thời gian gọi hỗ trợ

Trước đây:

 • Cuối mỗi năm học hay khi thiết bị hỏng/mất, cán bộ thiết bị lập phiếu thanh lý những thiết bị không sử dụng và ghi giảm những thiết bị đó cùng thiết bị hỏng mất. Cán bộ không thể thanh lý hay ghi giảm đối với các thiết bị đã phát sinh nghiệp vụ khác (mượn trả, ghi tăng,…)
 • Tại mục Thiết bị\Thanh lý hoặc Ghi giảm thiết bị, khi cán bộ thiết bị thao tác với các thiết bị đã phát sinh nghiệp vụ, phần mềm không cho phép thao tác và hiển thị cảnh báo chưa đủ rõ ràng và không có điều hướng tiếp theo, khiến cán bộ thiết bị gặp khó khăn trong việc tìm hướng giải quyết và mất thời gian gọi hỗ trợ.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Tại mục Thiết bị\Thanh lý hoặc Ghi giảm thiết bị, khi cán bộ thiết bị thao tác với các thiết bị đã phát sinh nghiệp vụ, phần mềm không cho thao tác và hiển thị cảnh báo: “Bạn không thể [thao tác] do thiết bị đã phát sinh các nghiệp vụ sau” + hiển thị tên bản ghi cùng đường dẫn đến nghiệp vụ tương ứng cần thao tác hoặc điều hướng cách giải quyết.

4. Cán bộ thiết bị mong muốn khi vào Ghi giảm ở Thanh lý có thể quản lý thông tin hỏng mất dễ hiểu hơn để tránh hiểu lầm gây mất thời gian

Trước đây:

 • Mỗi khi biến động giảm số lượng thiết bị (mất, hỏng, thanh lý), cán bộ thiết bị ghi nhận số lượng thiết bị kèm tình trạng hỏng/mất/vẫn còn sử dụng được sau đó phần mềm sẽ tự tính tổng số lượng giảm.
 • Tuy nhiên phần mềm đang sắp xếp cột Tổng SL giảm trước cột SL giảm theo tình trạng khiến cán bộ thiết bị dễ nhầm lẫn khi nhập thông tin.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Tại mục Thiết bị\Giảm thiết bị, chuyển vị trí cột Tổng Sl giảm ra sau cột SL giảm theo tình trạng.
 • Bổ sung hướng dẫn nhập: “Tổng SL giảm = Hỏng + Mất + Còn SD”
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Cán bộ thiết bị mong muốn kiểm kê được tất cả thiết bị, kể cả thiết bị chưa có thông tin môn học để đảm bảo kiểm kê đủ tất cả thiết bị trong nhà trường

Trước đây:

 • Khi nhập thiết bị vào hệ thống, cho phép nhập môn học cho thiết bị, các thiết bị dùng cho nhiều môn được ghi nhận là Dùng chung nhưng không yêu cầu bắt buộc nhập môn.
 • Khi kiểm kê cho phép lựa chọn kiểm kê thiết bị theo kho/phòng hoặc môn học. Tuy nhiên khi kiểm kê theo môn học chỉ lấy các thiết bị được gắn theo môn học, thiết bị bỏ trống thông tin này không được lấy lên để kiểm kê.
 • Bợi vậy số lượng thiết bị theo 2 loại kiểm kê không khớp nhau khiến cán bộ thiết bị hiểu nhầm là lỗi và không biết cách xử lý.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Tại mục Thiết bị\Kiểm kê, khi cán bộ thiết bị chọn kiểm kê Theo Môn học:

  • Nếu chọn phạm vi Tất cả: hiển thị danh sách tất cả thiết bị theo môn học, các thiết bị chưa gắn môn thì đưa chung vào một nhóm “Khác”.
  • Nếu chọn phạm vi Dùng chung: hiển thị danh sách môn dùng chung và danh sách thiết bị chưa có thông tin môn học trong nhóm Khác.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cán bộ thiết bị muốn dễ dàng xuất khẩu thông tin khi cần báo cáo danh sách thiết bị của nhà trường theo môn, khối lớp để báo cáo Ban Giám hiệu

Trước đây:

 • Định kỳ cuối năm học, cuối học kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám hiệu, cán bộ thiết bị cần báo cáo danh sách thiết bị theo tiêu chí.
 • Phần mềm có tính năng Tra cứu cho phép cán bộ thiết bị lọc danh sách thiết bị theo nhiều tiêu chí và xuất khẩu danh sách kết quả lọc từ phần mềm.
 • Tuy nhiên khách hàng không biết vào Tra cứu để xuất khẩu danh sách nên gặp khó khăn và mất thời gian liên hệ hỗ trợ.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Thay đổi tên chức năng Tra cứu thành Tra cứu và xuất khẩu.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

7.  Cán bộ thiết bị muốn thống kê chính xác số lượt mượn của các giáo viên trong từng kỳ đánh giá để báo cáo lên Ban Giám hiệu theo quy định nhà trường

Trước đây:

 • Phần mềm cung cấp báo cáo thống kê tình hình mượn thiết bị của giáo viên theo số tiết nhưng chưa cung cấp báo cáo thống kê tình hình mượn thiết bị của giáo viên theo số lượt mượn.
 • Cán bộ thiết bị mất thời gian đếm lại số lượt mượn thiết bị của mỗi giáo viên để báo cáo.

Từ phiên bản R140 Thiết bị:

 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo, khi thiết lập tham số báo cáo TB-BC01: Báo cáo tình hình mượn thiết bị: Bổ sung tham số báo cáo cho thống kê theo lượt mượn thiết bị.
 • Phần mềm trả ra báo cáo như sau:
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

8. Cập nhật phân phối chương trình học cho Khối 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ