1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R115_15/07/2021
 5. Cán bộ thiết bị muốn phân công nhiều giáo viên quản lý cùng 1 thiết bị của môn học ở nhiều phòng học khác nhau để theo đúng cách thực hiện tại đơn vị

Cán bộ thiết bị muốn phân công nhiều giáo viên quản lý cùng 1 thiết bị của môn học ở nhiều phòng học khác nhau để theo đúng cách thực hiện tại đơn vị

 • Trước phiên bản R115: Vai trò giáo viên khi được cấp quyền quản lý kho/phòng thiết bị được toàn quyền thực hiện chức năng. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền quản lý của giáo viên thường bị giới hạn trong phạm vi kho/phòng của môn học mà giáo viên đó được phân công. Do vậy, giáo viên dễ nhầm lẫn và tác động đến thiết bị của kho phòng khác không đúng thực tế quản lý, khó kiểm soát cho CBTB.
 • Từ phiên bản R115: Giáo viên được phân công quản lý trong phạm vi cho phép, không ảnh hưởng tới các kho/phòng, thiết bị khác.

Các bước thực hiện

Khi được phân quyền quản lý kho/phòng, thiết bị, giáo viên được thực hiện các nghiệp vụ như sau:

 1. Quản lý kho/phòng bộ môn
  Giáo viên được phân quyền quản lý kho phòng với các nghiệp vụ:
  Đăng ký mượn kho/phòng được phân công quản lý
  – Duyệt và ghi mượn kho phòng/bộ mình mình quản lý
  – Kế hoạch mượn kho/phòng bộ môn
 2. Quản lý thiết bị
  Giáo viên được phân quyền quản lý thiết bị trong phạm vi danh mục thiết bị được phân công với các nghiệp vụ:
  – Ghi nhận hỏng mất
  – Kiểm kê
 3. Quản lý mượn trả thiết bị
  Giáo viên được phân quyền quản lý mượn trả trong phạm vi danh mục thiết bị được phân công
  – Đăng ký mượn thiết bị
  – Ghi trả thiết bị
  – Duyệt và ghi mượn thiết bị
  – Kế hoạch mượn thiết bị
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ