Phân công giảng dạy cấp Mầm non

Phân công giảng dạy được lập dựa trên Danh sách lớp, Danh sách giáo viên

  1. Chọn Quản lý trẻ\Phân công giảng dạy.
  2. Tương ứng với mỗi lớp, tích chọn giáo viên phụ trách tại cột Phân công giáo viên.
  3. Chọn giáo viên ký văn bản cho mỗi lớp tại cột Người ký văn bản.
  4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: 

  • Mỗi giáo viên chỉ có thể được phân công phụ trách cho 1 lớp học
  • Giáo viên nào đã được phân công hỗ trợ thì không được phân công phụ trách cho lớp khác nữa.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ