Hồ sơ trẻ

Giúp hiệu trường quản lý được hồ sơ học sinh: học sinh đang học hay học sinh đã ra trường. Tại màn hình Hồ sơ trẻ anh/chị có thể thực hiện Thêm mới hồ sơNhập khẩu hồ sơ cho học sinh trong trường.

Thêm mới từng hồ sơ

 • Tại phân hệ Học sinh\Quản lý trẻ\Hồ sơ trẻ. Tại đây anh/chị có thể theo dõi hồ sơ tất cả học sinh đã nhập trên phần mềm (theo các năm) hoặc danh sách học sinh đang theo học tại trường (năm học hiện tại)
 • Nhấn Thêm
 • Khai báo thông tin hồ sơ học sinh theo các tab như Thông tin cá nhân, Thông tin địa chỉ, Thông tin liên hệ, gia đình, Thông tin cần lưu ý hay Thông tin khác
 • Nhấn Lưu

Xếp lớp/Chuyển lớp

Sau khi thêm mới từng hồ sơ trẻ xong thì anh/chị cần xếp lớp cho học sinh đó:

 • Tại màn hình Hồ sơ trẻ, chọn Học sinh chưa xếp lớp
 • Tích chọn vào học sinh cần xếp lớp, nhấn biểu tượng Tiện ích\Xếp lớp/Chuyển lớp
 • Lựa chọn thông tin Lớp mới cho trẻ, nhấn Lưu

Trường hợp muốn chuyển lớp cho học sinh thì anh/chị cũng thực hiện tương tự

Cập nhật ảnh hàng loạt

 • Chọn menu Tiện ích, nhấn Cập nhật ảnh hàng loạt
 • Nhấn Chọn ảnh hoặc kéo thả ảnh, lựa chọn ảnh cần cập nhật.
  Lưu ý: Để có thể cập nhật ảnh hàng loạt, anh/chị giữ phím Ctrl và lựa chọn các ảnh cần cập nhật. Tên ảnh cần trùng với mã học sinh.
 • Nhấn Cập nhật.
 • Ảnh nào hiển thị biểu tượng “dấu tích xanh” nghĩa là đã cập nhật thành công, ảnh nào hiển thị biểu tượng “dấu chấm than đỏ” là cập nhật không thành công.

Lưu ý: Trong trường hợp trường có biến động chuyển lớp, chuyển trường hay học sinh nghỉ học thì anh/chị vào màn hình Hồ sơ trẻ, nhấn Sửa và sửa lại Trạng thái của trẻ đúng với thực tế

Nhập khẩu hồ sơ học sinh

 • Tại phân hệ Học sinh\Quản lý trẻ\Hồ sơ trẻ
 • Chọn menu Tiện ích\Nhập khẩu
 • Tại Bước 1: Chọn tệp nguồn, có thể lựa chọn hình thức nhập khẩu là Nhập khẩu thêm mới để thêm mới học sinh vào danh sách hoặc Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin vào danh sách học sinh đã có trên phần mềm.

– Cách 1: Nhập khẩu thêm mới

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập khẩu thêm mới. Lựa chọn định dạng tệp: Mỗi lớp một danh sách  hoặc Chung một danh sách
 • Tải tệp mẫu của chương trình và thêm thông tin học sinh vào tệp mẫu.
 • Tải tệp chứa dữ liệu học sinh cần thêm mới lên phần mềm.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách không nằm trong sheet đầu tiên, anh/chị chọn lại sheet chứa dữ liệu.
 • Dòng tiêu đề là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị chọn lại dòng chưa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
   Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp Dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi biên mục hợp lệ vào hệ thống

– Cách 2: Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin học sinh

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập cập nhậtLưu ý: Anh/chị có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin bằng cách: Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh hoặc vào menu Quản lý trẻ/Hồ sơ trẻ/Tiện ích/Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin.
 • Tải tệp chưa dữ liệu thông tin đầy đủ lên phần mềm vf thực hiện các bước tương tự như nhập khẩu thêm mới.

Lưu ý:  Anh/chị cũng có thể theo dõi được thông tin chung hồ sơ, đánh giá cũng như chiều cao cân nặng của trẻ bằng cách tích chọn vào hồ sơ của trẻ muốn theo dõi các thông tin

Sắp xếp lại thứ tự

 • Tại màn hình Hồ sơ trẻ, chọn biểu tượng Tiện ích\Sắp lại thứ tự
 • Lựa chọn lớp cần sắp xếp lại thứ tự sau đó lựa chọn học sinh cần sắp lại thứ tự
 • Nhấn Lưu.

  Lưu ý: Có thể nhấn Sắp xếp theo Alphabet để sắp xếp lại danh sách của cả lớp theo đúng thứ tự Alphabet.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ