Sổ theo dõi trẻ

Mục đích: Giúp đơn vị có thể nhanh chóng thực hiện công tác điểm danh, nhận xét cho trẻ hay thực hiện lập danh sách phát phiếu bé ngoan hay tổng kết kết quả điểm danh tháng trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

Điểm danh cho trẻ

 1. Vào Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ, chọn Điểm danh.
 2. Lựa chọn điểm danh theo ngày và lớp cần thực hiện điểm danh.
 3. Thực hiện điểm danh cho trẻ bằng cách tích vào các cột trạng thái tương ứng: Có mặt, Nghỉ phép, Nghỉ không phép.
  (Lưu ý:
  Anh/chị có thể thiết lập mặc định tích chọn điểm danh Có mặt cho tất cả học sinh tại Hệ thống\Tùy chọn theo hướng dẫn chi tiết tại đây)
 4. Nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tiêu đề mỗi cột để tích chọn/bỏ tích chọn nhanh cả cột.
  Khi tích chọn điểm danh Tất cả sẽ không tích vào trường hợp sau:

  • Nếu đã phát sinh xác nhận đơn xin nghỉ Có phép.
  • Nếu đã ghi nhận Có phép.
  • Nếu đã ghi nhận Không phép có đơn Không phép được tạo.
 5. Trường hợp muốn ghi nhận học sinh nghỉ dài ngày, anh/chị nhấn vào Nghỉ dài ngày, chọn học sinh và nhập thời gian nghỉ. Nhấn Lưu.
 6. Để thông báo kết quả điểm danh đến phụ huynh trên ứng dụng SISAP Phụ huynh, nhấn vào biểu tượng loa thông báo.

Nhận xét

Nhập nhận xét cho từng trẻ

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ
 2. Tại mục Nhận xét, chọn lớp và ngày có học sinh cần thực hiện nhận xét
 3. Tích chọn học sinh cần nhận xét, nhập nhận xét cho học sinh
 4. Để nhập nhanh nhận xét mặc định, chọn Nhận xét mặc đinh. Phần mềm tự động lấy lên nhận xét mặc định sẵn.
 5. Nhấn Lưu

Nhập nhận xét cho nhiều trẻ cùng lúc

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
 2. Tại mục Nhận xét, chọn Lớp và Ngày cần nhận xét cho học sinh.
 3. Tích chọn các học sinh và nhập nhận xét cho nhóm trẻ.
 4. Nhấn Lưu.

Phiếu bé ngoan

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
 2. Tại mục Phiếu bé ngoan, chọn tuần học và lớp cần lập danh sách học sinh được nhận phiếu bé ngoan. Chọn Phát phiếu bé ngoan.
 3. Chương trình tự động phát phiếu bé ngoan cho tất cả học sinh trong lớp. Trong trường hợp anh/chị muốn bỏ học sinh nào ra khỏi danh sách thì nhấn vào biểu tượng mặt trời.
 4. Nhấn Lưu để lưu thông tin phiếu bé ngoan của lớp. Để gửi thông báo tới phụ huynh qua ứng dụng SISAP Phụ huynh, nhấn biểu tượng loa thông báo.

Kết quả điểm danh tháng

 1. Chọn Quản lý trẻ\Sổ theo dõi trẻ.
 2. Tại mục Kết quả điểm danh tháng, chọn lớp và tháng cần tổng hợp kết quả điểm danh tháng. Phần mềm tự động tổng hợp dựa trên kết quả điểm danh hàng ngày của giáo viên.
 3. Nhấn Xuất khẩu để lưu kết quả thống kê dưới định dạng Excel.
Cập nhật 20/10/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ