Báo cáo đối chiếu số dư

Mục đích

Giúp kế toán biết được số tiền nộp thừa của học sinh được phân bổ vào những khoản cụ thể nào trên những đợt thu nào.

Các bước thực hiện

  1. Vào Khoản thu\Báo cáo\HP-BC13b Báo cáo đối chiếu số dư
  2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  3. Anh/chị có thể in theo Đợt thu/Thời gian thu tiền. Chọn Đợt thu/Thời gian thu tiền cần in báo cáo.
  4. Tích chọn Mỗi đợt thu 1 báo cáo để in 1 đợt thu trên 1 trang báo cáo cáo.
  5. Nhấn Lấy dữ liệu, nhấn biểu tượng này để xuất báo cáo ra định dạng word, excel,….
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ