Sổ thu và thanh toán

Mục đích

Giúp kế toán có thể nhanh chóng in được sổ thu và thanh toán để thực hiện đối chiếu với thực tế ở đơn vị.

Các bước thực hiện

I. Tùy chỉnh mẫu Sổ thu và thanh toán

I. Tùy chỉnh mẫu Sổ thu và thanh toán

Giúp anh/chị dễ dàng tùy chỉnh báo cáo Sổ thu và thanh toán theo đúng mẫu của đơn vị.

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Báo cáo tùy chỉnh. Chọn mẫu báo cáo Sổ thu và thanh toán cần in (A4 Ngang, A4 Dọc, Mẫu rút gọn – không hiển thị số tồn của khoản thu hoàn trả giúp kế toán tập trung kiểm tra số tiền thực thu)
 2. Nhấn vào Tùy chỉnh mẫu để tùy chỉnh báo cáo theo thực tế đơn vị.
 3. Tại phần Thiết lập chung, anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, Tiêu đề báo cáo, phông chữ, Khổ giấy, Lề, Tùy chọn hiển thị nội dung lên sổ thu và thanh toán như chân chữ ký hay phần phân tích.
 4. Tại phần Tùy chỉnh chi tiết, anh/chị thiết lập lại cỡ chữ, loại chữ, vị trí các cột trên mẫu báo cáo theo mong muốn:
  • Để tùy chỉnh nội dung của báo cáo mẫu, anh/chị bấm vào vùng muốn tùy chỉnh: Vùng báo cáo, vùng phân tích hay vùng chữ ký. Khi chọn vùng nào, các nội dung hiển thị trên vùng đó sẽ được hiển thị cột bên phải tương ứng.
  • Nhấn đúp vào tiêu đề cột để thay đổi tiêu đề.
  • Nếu muốn thay đổi độ rộng của từng cột, anh/chị nhập độ rộng tại ô trắng bên cạnh tên cột đó
  • Để thay đổi thứ tự cột trên báo cáo, anh/chị giữ chuột tại cột cần điều chỉnh vị trí, kéo thả cột đó đến vị trí mới
  • Bỏ tích chọn/tích chọn những phần thông tin không muốn hiển thị/hiển thị lên báo cáo.
   Lưu ý: Những ô thông tin bị tô xám là những thông tin phần mềm mặc định hiển thị, anh/chị không được phép thay đổi.
  • Lưu ý: tại vùng chữ ký, anh/chị có thể nhập/chỉnh sửa thông tin tên và chức vụ
 5. Nhấn In thử để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa.
 6. Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, nhấn Mặc định
 7. Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong, nhấn Lưu mẫu để lưu lại mẫu báo cáo vào kho mẫu trên EMIS – KHOẢN THU và thực hiện in báo cáo.
II. In báo cáo Sổ thu và thanh toán

II. In báo cáo Sổ thu và thanh toán

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-S01: Sổ thu và thanh toán
 2. Nhấp đôi chuột mẫu báo cáo cần in/mẫu báo cáo vừa tùy chỉnh hoặc nhấn Xem
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Chọn In theo: Đợt thu hoặc Thời gian (thời gian thu tiền)
  • Ngày thu tiền: chọn khoảng thời gian đã thực hiện thu tiền muốn xem báo cáo.
  • Phạm vi: Tất cả (in tất cả học sinh miễn giảm trên một danh sách, không tách trang giữa các lớp), Tất cả (in mỗi lớp một danh sách), theo Khối (in mỗi lớp một danh sách), theo Lớp
  • Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu. Tích chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in báo cáo.
   Để báo cáo hiển thị đầy đủ thông tin, cân đối, dễ đối chiếu anh/chị nên lựa chọn số lượng khoản thu in lên báo cáo như sau:

   Mẫu đầy đủ Mẫu rút gọn Mẫu ghép trang
   A4 ngang
   • 1 khoản thu hoàn trả và 4 khoản thu không hoàn trả
   • 1 khoản thu hoàn trả và 5 khoản thu không hoàn trả.
   • 2 khoản thu hoàn trả và 3 khoản thu không hoàn trả
   A3 Ngang
   • 1 khoản thu hoàn trả và 10 khoản thu không hoàn trả
   • 2 khoản thu hoàn trả và 7 khoản thu không hoàn trả
   • 1 khoản thu hoàn trả và 12 khoản thu không hoàn trả
   • 2 khoản thu hoàn trả và 10 khoản thu không hoàn trả
   A4 dọc
   • 1 khoản thu hoàn trả và 7 khoản thu không hoàn trả.
   • 2 khoản thu hoàn trả và 5 khoản thu không hoàn trả
  • Thiết lập các Tùy chọn in
   • Trường hợp anh/chị muốn hiển thị danh sách học sinh đã thu tiền thì tích chọn Chỉ hiển thị học sinh đã thu tiền
   • Trường hợp muốn xem số buổi tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền thừa (với những đơn vị thu tiền trước) thì tích chọn Hiển thị học sinh chưa hoàn trả.
   • In mỗi lớp 1 sanh sách
  • Lưu ý: Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu, nhấn biểu tượng này để xuất báo cáo ra dạng excel, word,..
Cập nhật 20/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ