HP-S01: Sổ thu và thanh toán

Mục đích

Giúp kế toán có thể nhanh chóng in được sổ thu và thanh toán để thực hiện đối chiếu với thực tế ở đơn vị.

Các bước thực hiện

I. Tùy chỉnh mẫu Sổ thu và thanh toán

I. Tùy chỉnh mẫu Sổ thu và thanh toán

Giúp anh/chị dễ dàng tùy chỉnh báo cáo Sổ thu và thanh toán theo đúng mẫu của đơn vị.

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Báo cáo tùy chỉnh. Chọn mẫu báo cáo Sổ thu và thanh toán cần in (A4 Ngang, A4 Dọc, Mẫu rút gọn – không hiển thị số tồn của khoản thu hoàn trả giúp kế toán tập trung kiểm tra số tiền thực thu)
 2. Nhấn vào Tùy chỉnh mẫu để tùy chỉnh báo cáo theo thực tế đơn vị.
 3. Tại phần Thiết lập chung, anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, Tiêu đề báo cáo, phông chữ, Khổ giấy, Lề, Tùy chọn hiển thị nội dung lên sổ thu và thanh toán như chân chữ ký hay phần phân tích.
 4. Để tùy chỉnh nội dung của báo cáo mẫu, anh/chị chọn Tùy chỉnh chi tiết và nhấn chọn vào vùng thông tin muốn tùy chỉnh:
  • Khi chọn vùng nào, các nội dung hiển thị trên vùng đó sẽ được hiển thị cột bên phải tương ứng.
  • Bỏ tích chọn/tích chọn những phần thông tin không muốn hiển thị/hiển thị lên báo cáo.
   Lưu ý: Những ô thông tin bị tô xám là những thông tin phần mềm mặc định hiển thị, anh/chị không được phép thay đổi.
  • Nhấn đúp vào tiêu đề cột để thay đổi tiêu đề.
  • Để làm nổi bật cột thông tin nào trên báo cáo giúp kế toán dễ dàng so sánh, đối chiếu thông tin, nhấn vào chữ B bên cạnh tiêu đề hoặc bôi đen tiêu đề và nhấn tổ hợp phím Ctrl+B.
  • Nếu muốn thay đổi độ rộng của từng cột, anh/chị nhập độ rộng tại ô trắng bên cạnh tên cột đó
  • Để thay đổi thứ tự cột trên báo cáo, anh/chị giữ chuột tại cột cần điều chỉnh vị trí, kéo thả cột đó đến vị trí mới
  • Tại vùng chữ ký, anh/chị có thể nhập/chỉnh sửa thông tin: Địa danh, tên và chức vụ người ký (nếu cần)
 5. Nhấn In thử dữ liệu mẫu để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa. Hoặc In dữ liệu thực tế để xem báo cáo thực tế tại đơn vị.
 6. Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, nhấn Mặc định.
 7. Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong, nhấn Lưu mẫu để lưu lại mẫu báo cáo vào kho mẫu trên EMIS Khoản thu để sử dụng cho các lần in báo cáo tiếp theo.
II. In báo cáo Sổ thu và thanh toán

II. In báo cáo Sổ thu và thanh toán

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-S01: Sổ thu và thanh toán.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Tích chọn mẫu in
  • Phạm vi: Tất cả (in tất cả học sinh miễn giảm trên một danh sách, không tách trang giữa các lớp), Tất cả (in mỗi lớp một danh sách), theo Khối (in mỗi lớp một danh sách), theo Lớp
  • Thời gian
  • Thiết lập các Tùy chọn in
   • Trường hợp anh/chị muốn hiển thị danh sách học sinh đã thu tiền thì tích chọn Chỉ hiển thị học sinh đã thu tiền
   • Trường hợp muốn xem số buổi tồn của cả những học sinh đã nghỉ học nhưng chưa nhận lại tiền thừa (với những đơn vị thu tiền trước) thì tích chọn Hiển thị học sinh chưa hoàn trả.
   • In mỗi lớp 1 sanh sách
  • Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu. Tích chọn khoản thu/nhóm khoản thu muốn in báo cáo.
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word).
Cập nhật 09/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ