1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Thu bảo hiểm y tế Khối lớp 1 căn cứ theo ngày, tháng sinh của Học sinh phải làm trên phần mềm như thế nào?

Thu bảo hiểm y tế Khối lớp 1 căn cứ theo ngày, tháng sinh của Học sinh phải làm trên phần mềm như thế nào?

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Lập kế hoạch thu/ Lập danh sách khoản thu/ Thêm Khoản thu: Bảo hiểm y tế từng khối:

    1. Bảo hiểm y tế Khối 1với Phạm vi thu là Khối 1
    2. Bảo hiểm y tế khối 2,3,4,5  với Phạm vi thu là Khối 2,3,4,5 thuộc nhóm khoản thu Bảo hiểm y tế.

Bước 2: Vào Quản lý thu/ Đợt thu/ thêm mới Đợt thu cho tháng, khoản thu tương ứng.

Anh/chị có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết lập Đợt thu mới tại đây.

Bước 3: Sau khi lập đợt thu, anh/chị có thể chỉnh lại số lượng đăng kí ngay trên Đợt thu hoặc chỉnh sửa khi Thu tiền.

Trường hợp 1: Sửa trực tiếp trên đợt thu

Trên giao diện danh sách đợt thu, nhấn Xem chi tiết/ Tích Nhập chi tiết, căn cứ vào cột Ngày sinh để chỉnh sửa lại số lượng phải thu BHYT của từng học sinh.

Hoặc anh/chị có thể dùng chức năng nhập khẩu cập nhật đợt thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp 2: Khi thu tiền học sinh nào sẽ chỉnh lại số lượng của học sinh đó.

  • Vào Quản lý thu/ Thu tiền/ Chọn thu theo Học sinh, gõ đến tên Học sinh cần thu đó, nhấn Sửa.
  • Tại đây anh/chị xem nhanh được ngày sinh của học sinh và Sửa lại số lượng đăng ký là số tháng phải đóng bảo hiểm tương ứng/ nhấn Lưu.

Anh/chị xem thêm hướng dẫn chi tiết thu tiền tại đây.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ