1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trường có nhiều học sinh miễn, giảm làm sao để khai báo nhanh vào phần mềm?

Trường có nhiều học sinh miễn, giảm làm sao để khai báo nhanh vào phần mềm?

Trường hợp nhà trường có nhiều học sinh được miễn giảm, anh/chị thực hiện Thêm nhanh danh sách miễn giảm hoặc Nhập khẩu danh sách miễn giảm.

Cách bước thực hiện

Cách 1: Thêm nhanh danh sách miễn giảm

  • Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm. Chọn Thêm nhanh danh sách miễn giảm.
  • Thêm danh sách nhiều học sinh có cùng mức miễn giảm, thời gian miễn giảm cùng một khoản thu.

Cách 2: Nhập khẩu danh sách miễn giảm

  • Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Nhập khẩu. 
  • Nhấn vào biểu tượng để tải lên tệp danh sách học sinh miễn giảm, chọn Tiếp tục.

Ngoài ra, anh/chị có thể thực hiện sao chép danh sách miễn giảm  hoặc thêm học sinh được miễn giảm.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ