Cập nhật thông tin hồ sơ khi phát hành hóa đơn điện tử

Mục đích

Giúp kế toán cập nhật thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử nhằm đồng nhất mẫu hóa đơn phát hành trên meInvoice và EMIS Khoản thu.

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Hóa đơn điện tử, phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận thông tin Địa chỉ Số điện thoại trên hồ sơ meInvoice và EMIS Khoản thu với lần đầu đăng nhập.

  1. Nếu thông tin trên meInvoice đã chính xác với thông tin trên EMIS Khoản thu:
    • Tích chọn Xác nhận thông tin trên meInvoice đã chính xác, nhấn Đóng.
    • Từ lần đăng nhập sau, anh/chị không cần xác nhận lại thông tin.
  2. Nếu thông tin trên meInvoice chưa chính xác với thông tin trên EMIS Khoản thu:
    • Nhấn Cập nhật ngay, phần mềm chuyển tới phần thông tin đơn vị trên meInvoice
    • Thực hiện cập nhật lại thông tin người bán đúng với thông tin trên EMIS Khoản thu.
Cập nhật 07/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ