6. Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Giúp kế toán xử lý các hóa đơn sai sót đã phát hành theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP hoặc hóa đơn sai sót đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Xử lý hóa đơn có sai sót đã phát hành theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Sau khi thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử lên Nghị định 123/2020/NĐ-CP, anh/chị không thể phát hành các hóa đơn Nghị định 51/2010/NĐ-CP. Với các hóa đơn đã phát hành theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP có sai sót xử lý như sau

  1. Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
  2. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
  3. Trên phần mềm MISA meInvoice, anh/chị xử lý theo hướng dẫn sau:

    Tải phim hướng dẫn tại đây.

    Xử lý hóa đơn có sai sát đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Sau khi phát hành hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, phát hiện hóa đơn có sai sót, trên phần mềm MISA meInvoice anh chị thực hiện như sau:

  1. Lập thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi lên cơ quan thuế
  2. Lập hóa đơn mới thay thế/ điều chỉnh hóa đơn sai sót

Xem thêm câu hỏi thường gặp khi quản lý hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP tại đây

Trường hợp chuyển đổi/phát hành/xử lý sai sót hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP không thành công, anh/chị vui lòng truy cập vào kênh hỗ trợ MISA EMIS tại đây để được MISA hỗ trợ tốt nhất.

Cập nhật 15/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ