6.2 Lập hóa đơn thay thế

Mục đích

Giúp kế toán lập được hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã xóa bỏ để gửi lại cho phụ huynh.

Các bước thực hiện

Lập hóa đơn thay thế

  1. Vào Hóa đơn điện tử\Hóa đơn thay thế. Tại đây, phần mềm hiển thị danh sách hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã xóa bỏ.
  2. Nhấn Lập hóa đơn thay thế, phần mềm tự động lấy lên danh sách hóa đơn mà anh/chị đã thực hiện xóa bỏ.
  3. Chọn hóa đơn đã xóa muốn thay thế, nhấn Tiếp tục. Chương trình sẽ chuyển toàn bộ thông tin của hóa đơn xóa bỏ đã chọn lên hóa đơn thay thế.
  4. Sửa lại thông tin sai trên hóa đơn. Nhấn Lưu

Phát hành hóa đơn thay thế

Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý

  • Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn là Hóa đơn thay thế trên Danh sách hóa đơn
  • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….
Cập nhật 29/12/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ