Đánh giá xếp loại

  • Vào Hệ thống/Đánh giá xếp loại
  • Tại đây, phần mềm đã mặc định thiết lập các điều kiện về đánh giá xếp loại, xét tốt nghiệp theo 2 thông tư: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT. Theo dõi thông tin về tiêu chuẩn Xét thi lại, lên lớp, lưu ban; Phân loại kết quả học tập; Xét danh hiệu thi đua tương ứng với quy định của mỗi thi Thông tư.

  I. Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT (Áp dụng cho học sinh lớp 6 từ năm học 2021 – 2022)

  1. Xét thi lại, lên lớp, lưu ban

  Tại đây, theo dõi các tiêu chuẩn xét Thi lại, Rèn luyện trong hè, Lên lớp, Lưu ban thẳng cho học sinh. Anh chị có thể điều chỉnh Số môn thi lại tối đa phù hợp với quy định của của trường.

  1. Phân loại kết quả học tập

  Theo dõi các tiêu chí phân loại kết quả học tập: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

  1. Xét danh hiệu thi đua

  Theo dõi các tiêu chí xét danh hiệu thi đoa: Học sinh xuất sắc, Học sinh giỏi.

  II. Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT (Áp dụng cho các lớp 7 – lớp 12)

  1. Xét thi lại, lên lớp, lưu ban

  Tại đây, theo dõi các tiêu chuẩn xét Thi lại, Rèn luyện trong hè, Lên lớp, Lưu ban thẳng cho học sinh. Anh chị có thể điều chỉnh Số môn thi lại tối đa phù hợp với quy định của của trường.

  1. Phân loại kết quả học tập

  Theo dõi các tiêu chí phân loại kết quả học tập: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

  1. Xét danh hiệu thi đua

  Theo dõi các tiêu chí xét danh hiệu thi đoa: Học sinh giỏi, Học sinh tiên tiến.

Cập nhật 11/09/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ