Thiết lập sổ điểm

Mục đích

Giúp giáo viên có thể nhanh chóng thiết lập được loại đầu điểm, định dạng con điểm và số con điểm tối đa hay tối thiểu theo quy định Bộ GD&ĐT

Các bước thực hiện

Vào Hệ thống\Số điểm\Thiết lập số điểm

Thiết lập chung

Phần mềm tự động mang đi các loại điểm theo quy định Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT: Điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ

 1. Thiết lập Kiểu giá trị nhập liệu.
  Tích chọn kiểu giá trị điểm của các con điểm là Nguyên hoặc Thập phân (theo nhu cầu thực tế của đơn vị)
  Lưu ý: Nếu nhập điểm thập phân thì lấy 1 chữ số sau dấu phẩy.

 2. Thiết lập hệ số tính điểm trung bình.
  Phần mềm mặc định hệ số tính điểm trung bình của các loại điểm theo quy định của Bộ GD & ĐT
  Lưu ý: Khi thực hiện thiết lập định dạng điểm, trường hợp đã có điểm thập phân trong Sổ điểm cá nhân, anh/chị thực hiện những điểm sổ thập phân sang số nguyên.
 3. Tùy chọn in
  Tích chọn Hiện kí tự thập phân với điểm tròn để hiển thị chân điểm phần thập phân với điểm tròn.

Thiết lập sổ điểm

 1. Phần mềm tự động mang đi số lượng điểm kiểm tra theo quy định số điểm tối đa, tối thiểu Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT.
  • Mặc định Số lượng điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ là 1
  • Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định (Số điểm tối thiểu) dựa vào số tiết Phân phối chương trình. Tuy nhiên, anh chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại theo đúng nhu cầu đơn vị.
   Lưu ý: Khi thực hiện ghu điểm trên Sổ điểm cá nhân, anh chị bắt buộc nhập tối thiểu Số lượng điểm tối thiểu đã thiết lập ở trên để thực hiện tính điểm trung bình môn.
  • Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (Số điểm tối đa): Số lượng cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trên Sổ điểm cá nhân. Tuy nhiên, anh chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại theo đúng nhu cầu đơn vị.
   Lưu ý: Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên không nhỏ hơn Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định.
 2. Thực hiện chỉnh sửa lại Số điểm tối đa, tối thiểu (theo nhu cầu đơn vị)
  • Nhấn vào ô số lượng điểm tối đa, tối thiểu của Khối, môn học, kỳ đánh giá tương ứng.
  • Thực hiên chỉnh sửa Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo quy định (Số điểm tối thiểu)/Số cột điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (Số điểm tối đa)
  • Nhấn Lưu

Lưu ý: Khi thực hiện thêm môn học mới mà không có phân phối chương trình, phần mềm mặc định số lượng điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ là 1 và số lượng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên là 2.

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ