Diện ưu tiên, khuyến khích

Giúp đơn vị có thể nhanh chóng, dễ dàng thiết lập được diện ưu tiên, khuyến khích được áp dụng trong trường.

  1.  Vào menu Hệ thống\Diện ưu tiên, khuyến khích
  2. Nhấn Thêm và khai báo tên diện ưu tiên, khuyến khích
  3. Tích chọn tại phần Áp dụng cho với trường hợp muốn hiển thị thông tin diện ưu tiên, khuyến khích được bổ sung
  4. Nhấn Lưu.
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ