Kho thực phẩm

Tồn kho ban đầu

 1. Chọn menu Bán trú\Kho thực phẩm
 2. Chọn tab Tồn kho ban đầu. Nhấn Bấm vào đây để thêm mới

 3. Sau đó thực hiện khai báo các thông tin: Tên thực phẩm, Số lượng tồn và Đơn giá chương trình tự tính ra thành tiền hoặc nhập Số lượng và Thành tiền chương trình tự chia lại đơn giá.
  Lưu ý: Trong trường hợp thực phẩm mới chưa có trong danh mục của chương trình thì anh/chị cần thực hiện khai báo theo hướng dẫn tại đây, sau đó mới thực hiện khai báo Tồn kho ban đầu.
 4. Nhấn Lưu.

Nhập kho

 1. Chọn menu Bán trú\Kho thực phẩm
 2. Chọn tab Nhập kho, nhấn Lập phiếu
 3. Khai báo Thông tin phiếu nhập: Nhà cung cấp, Diễn giải. Phần mềm tự động sinh Số phiếu nhập tuy nhiên anh/chị có thể chọn lại nếu cần.
  • Nếu anh/chị không muốn quản lý thông tin nhà cung cấp thì có thể nhập nhanh tên nhà cung cấp tại ô Nhà cung cấp.
  • Trong trường hợp anh/chị muốn lưu trữ thông tin nhà cung cấp để tiện khai báo cho các lần nhập kho tiếp theo thì anh/chị nhấn biểu tượng dấu cộng và thực hiện khai báo các thông tin nhà cung cấp. Nhấn Lưu.
 4. Tại phần Chi tiết thực phẩm nhập kho, nhấn Bấm vào đây để thêm mới
 5. Khai báo thông tin thực phẩm nhập kho như Tên thực phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền.
 6. Tích chọn tại phần Đã thanh toán nếu cần.
 7. Nhấn Lưu. Sau khi tạo phiếu nhập kho thì anh/chị có thể sửa hay xóa các thông tin trên phiếu.
 8. Ngoài ra, anh/chị còn có thể in được phiếu nhập kho để dễ dàng theo dõi và đối chiếu với thực tế bằng cách sau:Tại màn hình Nhập kho thực phẩm, nhấn biểu tượng máy in.

Xuất kho

 1. Chọn menu Bán trú\Kho thực phẩm
 2. Chọn tab Xuất kho, nhấn Lập phiếu
 3.  Khai báo Thông tin phiếu xuất: Người nhận, Diễn giải. Phần mềm tự động sinh Số phiếu nhập và Ngày xuất tuy nhiên anh/chị có thể chọn lại nếu cần.
 4. Tại phần Chi tiết thực phẩm xuất kho, nhấn Bấm vào đây để thêm mới
 5. Khai báo thông tin thực phẩm nhập kho như Tên thực phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
 6. Nhấn Lưu để thêm phiếu xuất. Anh/chị có thể chỉnh sửa/xóa phiếu trong trường hợp cần thay đổi thông tin.
 7. Ngoài ra, anh/chị còn có thể in được phiếu xuất kho để dễ dàng theo dõi và đối chiếu với thực tế bằng cách sau lựa chọn phiếu xuất kho muốn in, nhấn biểu tượng máy in

Lưu ý: Anh/chị cũng có thể theo dõi thông tin phiếu xuất kho được lấy từ Phiếu đi chợ.

Tổng hợp tồn kho

 1. Chọn menu Bán trú\Kho thực phẩm
 2. Chọn tab Tổng hợp tồn kho
 3. Lựa chọn thời gian muốn theo dõi tổng hợp tồn kho. Nhấn Lấy dữ liệu
 4. Ngoài ra anh/chị còn có thể in báo cáo tồn kho để đối chiếu với số liệu thực tế trong đơn vị bằng cách:
  • Tại màn hình Tổng hơp tồn kho, nhấn biểu tượng máy in.
  • Trên tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian muốn in. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 22/12/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ