1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R143 Thiết bị – Ngày phát hành 04/03/2023

Tính năng mới R143 Thiết bị – Ngày phát hành 04/03/2023

1. Giáo viên bộ môn mong muốn nhận được thông báo dễ hiểu hơn khi sao chép phiếu mượn sang tiết đã có dữ liệu mượn

Trước đây:

 • Khi Giáo viên bộ môn đăng ký mượn thiết bị, nếu có các tiết dạy khác sử dụng cùng thiết bị hoặc có thông tin tương tự tiết đó, phần mềm cho phép sao chép phiếu mượn cho các tiết cùng ngày, cùng tuần và khác tuần.
 • Khi Giáo viên bộ môn sao chép phiếu mượn sang tiết của tuần khác đã có dữ liệu, phần mềm hiển thị cảnh báo: “Hãy đảm bảo không có dữ liệu mượn thiết bị ở tuần <Tên tuần> để tiến hành sao chép, tránh gây mất dữ liệu của bạn và cho thao tác”
 • Câu cảnh báo hiện đang không rõ ràng và giống nhắc nhở người dùng kiểm tra, khiến người dùng không biết mình đang sao chép đến tuần có dữ liệu.

Từ phiên bản R143:

 • Giáo viên bộ môn mong muốn nhận được thông báo dễ hiểu hơn khi sao chép phiếu mượn sang tiết đã có dữ liệu mượn.
 • Thay đổi câu thông báo trên phần mềm.
 • Đối với vai trò Cán bộ thiết bị: Tại Mượn trả\Đăng ký mượn\Sao chép phiếu, khi người dùng sao chép phiếu mượn sang tiết của tuần khác đã có dữ liệu:
  • Trường hợp sao chép sang tuần có phiếu mượn đã được ghi: Tuần <> đã phát sinh mượn thiết bị trùng tiết học, bạn không thể sao chép đến tuần này.”
  • Trường hợp sao chép sang tuần có phiếu mượn chưa ghi: Tuần <> đã phát sinh phiếu đăng ký mượn thiết bị trùng tiết học, bạn có muốn dữ liệu sao chép thay thế các phiếu đăng ký mượn này không?”
 • Đối với vai trò Giáo viên: Tại Đăng ký mượn\Kế hoạch mượn\Đăng ký mượn, hiển thị câu thông báo tương tự như trên.

2. Cán bộ thiết bị muốn cập nhật danh mục tối thiểu theo Thông tư số 37/2021/TT-BGD ĐT (hiệu lực từ 14/02/2022) để giáo viên sử dụng các thiết bị theo đúng quy định

Trước đây:

 • Cán bộ thiết bị quản lý danh mục thiết bị theo yêu cầu và quy định từ BGD&ĐT. Các danh mục này được BGD&ĐT cập nhật sau một thời gian áp dụng (thường là vài năm) khi có thay đổi về Phân phối chương học hoặc khi có thêm các loại thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy mới.
 • Thông tư mới nhất quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học là Thông tư số 37/2021/TT-BGD ĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2022:
  • Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
  • Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học theo lộ trình như sau:
   • Thay thế Danh mục thiết bị lớp 3 từ năm học 2022-2023;
   • Thay thế Danh mục thiết bị lớp 4 từ năm học 2023-2024;
   • Thay thế Danh mục thiết bị lớp 5 từ năm học 2024-2025.
 • Hiện tại phần mềm lấy danh mục thiết bị tối thiểu theo các thông tư cũ đã hết hiệu lực, dẫn đến thiếu các thiết bị mới theo danh mục quy định trong thông từ 37/2021/TT-BGD ĐT.

Từ phiên bản R143:

 • Cán bộ thiết bị muốn cập nhật danh mục tối thiểu theo Thông tư số 37/2021/TT-BGD&ĐT (hiệu lực từ 14/02/2022) để giáo viên sử dụng các thiết bị theo đúng quy định.
 • Tại Hệ thống\Danh mục\Thiết bị giáo dục: Cập nhật danh mục thiết bị tối thiểu.
 • Quy tắc đánh mã thống kê: Là chuỗi kết hợp ký tự và số:
  • Tiền tố đầu tiên: Tiểu học – TH, THCS – CS; THPT – PT.
  • 2-4 kí tự tiếp theo: 2-4 chữ viết tắt cho môn học.
  • 4 số cuối: Số thứ tự thiết bị tính từ thiết bị cùng cấp, cùng môn học, đảm bảo không trùng nhau.
  • Mã thiết bị mặc định lấy giống mã thống kê.

3. Khi phát hiện thiết bị hỏng, Cán bộ thiết bị muốn mô tả rõ tình trạng để dễ tra cứu và quy trách nhiệm cho giáo viên

Trước đây:

 • Hàng ngày, giáo viên mượn và sử dụng thiết bị. Cán bộ thiết bị là người kiểm tra và ghi nhận tình trạng sau mượn.
 • Trong trường hợp thiết bị hỏng mất hoặc tiêu hao, cán bộ thiết bị in phiếu xác nhận hỏng, mất của riêng lượt mượn này cho giáo viên ký xác nhận ngay để tránh việc cuối kì/năm rà soát thì giáo viên thoái thác trách nhiệm.
 • Hiện tại trên phần mềm:
  • Tại Mượn trả\Trả thiết bị\Ghi trả: Cho phép ghi nhận tình trạng của thiết bị khi trả thiết bị, tuy nhiên chưa đáp ứng in.
  • Tại Báo cáo\Sổ sách\TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị: Có cột Tình trạng thể hiện tình trạng thiết bị sau khi trả. Tuy nhiên các trường thường chỉ in số này vào cuối kỳ và cuối năm học.
  • Chưa đáp ứng in phiếu ghi nhận tình trạng thiết bị ngay khi ghi trả.
 • Cán bộ thiết bị chưa thể in phiếu ghi nhận tình trạng thiết bị tương ứng với từng lượt mượn trả, mất thời gian tự tạo phiếu ở ngoài.

Từ phiên bản R143:

 • Tại Mượn trả\Trả thiết bị\Danh sách thiết bị cần trả\Ghi trả\Danh sách thiết bị trả: Bổ sung nút Ghi trả & In phiếu xác nhận:
  • Khi chọn hiển thị thông báo Ghi trả thành công.
  • Sau đó hiển thị form tham số báo cáo cho phép tùy chọn: Chỉ in những giáo viên phát sinh hỏng, mất, tiêu hao hoặc Chỉ in những thiết bị hỏng, mất, tiêu hao.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Mượn trả\Trả thiết bị\Lịch sử trả TB: Tại chức năng in bổ sung In phiếu xác nhận trả thiết bị:
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Trong trường hợp thiết bị hỏng, mất sau khi mượn, Cán bộ thiết bị mong muốn có thể ghi nhận lý do và lấy xác nhận của giáo viên làm hỏng,mất để dễ dàng quy trách nhiệm khi Ban Giám hiệu kiểm tra

Trước đây:

 • Khi Khi nhận thiết bị từ các giáo viên sau khi mượn trả, Cán bộ thiết bị sẽ kiểm tra tình trạng thiết bị và mô tả tình trạng thiết bị (nếu hỏng) để khi Ban giám hiệu kiểm tra hoặc khi thiết bị cần sửa chữa sẽ quy trách nhiệm cho đúng người.
 • Tại Mượn trả\Trả thiết bị\Danh sách TB cần trả:
  • Ghi trả\Danh sách thiết bị trả: Chưa đáp ứng Cán bộ thiết bị ghi chú, mô tả cụ thể tình trạng thiết bị.
  • Lịch sử trả TB: Chưa đáp ứng hiển thị ghi chú.
 • Tại Thiết bị\Theo dõi hỏng mất:
  • Khi Ghi trả các thiết bị có hỏng mất, phần mềm tự động ghi nhận và ghi chú theo mẫu, cho phép sử ghi chú này.
  • Khi Cán bộ thiết bị tự thêm phiếu theo dõi hỏng mất mới: Phần mềm đáp ứng Cán bộ thiết bị tự nhập ghi chú.
 • Cán bộ thiết bị gặp khó khăn trong việc ghi nhận rõ ràng tình trạng thiết bị hỏng.

Từ phiên bản R143:

 • Khi phát hiện thiết bị hỏng, Cán bộ thiết bị có thể mô tả rõ ràng tình trạng để dễ tra cứu và quy trách nhiệm cho giáo viên.
 • Tại Mượn trả\Trả thiết bị:
  • Danh sách thiết bị cần trả\Ghi trả: Bổ sung cột Ghi chú, cho phép nhập liệu.
  • Lịch sử trả TB: Bổ sung cột Ghi chú lấy từ thông tin khi ghi trả thiết bị.
   Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Thiết bị\Theo dõi hỏng mất: Bổ sung cột Ghi chú, với thiết bị ghi nhận hỏng/mất thì hiển thị: Hỏng/mất trong lần mượn của giáo viên <tên GV> ghi nhận trả ngày <ngày ghi trả> (<nội dung ghi chú nhập khi Ghi trả>)
Cập nhật 01/03/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ