Thiết lập Bạn đọc tại chỗ

Mục đích: Giúp Cán bộ thư viện thiết lập hình thức ghi mượn cho học sinh/giáo viên, cũng như tổ chức tiết đọc thư viện:

 1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Bạn đọc tại chỗ, hoặc vào Mượn trả\Bạn đọc tại chỗ, chọn Thiết lập đọc tại chỗ.
 2. Tại Tiết đọc tại thư viện, để tổ chức tiết đọc tại thư viện cho các lớp vào thời gian cụ thể, tích chọn Tổ chức tiết đọc tại thư viện.
 3. Tại Hình thức ghi mượn cho học sinh: (Nhấn Hiển thị ví dụ minh họa để xem ví dụ theo từng tùy chọn)
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo loại sách, kết quả thống kê số lượt đọc phân loại theo từng loại sách.
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo khối/lớp, kết quả thống kê số lượt đọc theo từng khối/lớp của học sinh.
  • Nếu chọn Ghi chi tiết mượn theo quyển sách, phần mềm thống kê chi tiết mượn theo từng quyển sách.
 4. Tại Hình thức ghi mượn cho giáo viên:
  • Nếu chọn Ghi nhanh lượt đọc theo buổi: thống kê theo lượt đọc tại chỗ của bạn đọc giáo viên.
  • Nếu chọn Ghi chi tiết lượt mượn theo quyển sách:  thống kê chi tiết mượn theo từng quyển sách.
 5. Nhấn Lưu để lưu thông tin thiết lập.
Cập nhật 24/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ