1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R113_18/06/2021
  5. Giáo viên mong muốn tùy chọn ẩn các học sinh đã chuyển trường, lớp thì danh sách xuất khẩu không có những học sinh đó

Giáo viên mong muốn tùy chọn ẩn các học sinh đã chuyển trường, lớp thì danh sách xuất khẩu không có những học sinh đó

  • Từ phiên bản R113: Khi Giáo viên đã thiết lập Ẩn những học sinh đã nghỉ/chuyển lớp, trường trên màn hình sổ điểm thì khi xuất khẩu bảng điểm, phần mềm không lấy lên thông tin của các học sinh đó.

Các bước thực hiện:

  1. Vào menu Học tập rèn luyện, chọn Xuất khẩu bảng điềm
  2. Khai báo các tham số: Phạm vi, Thời gian để xuất khẩu bảng điểm tương ứng
  3. Nhấn Xuất khẩu.Các thông tin đã được giáo viên thiết lập ẩn không còn hiển thị trên bảng điểm.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 18/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ