1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Sự khác nhau giữa thanh toán tiền học qua SISAP và qua chuyển khoản ngân hàng?

Sự khác nhau giữa thanh toán tiền học qua SISAP và qua chuyển khoản ngân hàng?

Sự khác nhau giữa thanh toán tiền học qua SISAP và qua chuyển khoản ngân hàng:

Thanh toán tiền học qua SISAP
Chuyển khoản tiền học qua tài khoản ngân hàng
Điều kiện
  • Nhà trường chỉ cần có tài khoản ngân hàng.
Hình thức thanh toán
  • Phụ huynh thanh toán tiền học ngay trên ứng dụng SISAP
  • Đa dạng các hình thức thanh toán phù hợp với phụ huynh
  • Phụ huynh chuyển tiền học trực tiếp vào tài khoản nhà trường đang sử dụng.
Xác nhận trên phần mềm
  • Phần mềm tự động gạch nợ các giao dịch thanh toán tiền học qua SISAP
Phần mềm không tự động gạch nợ:

Thời gian xác nhận thu
  • Cập nhật trạng thái thu tiền tức thời và gửi thông báo thanh toán thành công cho phụ huynh qua SISAP
  • Phụ thuộc vào thời điểm kế toán thực hiện gạch nợ/đối soát
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ