1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Ôn tập
  5. Giáo viên lưu trữ bài tập đã soạn ở đâu?

Giáo viên lưu trữ bài tập đã soạn ở đâu?

Để quản lý các bài tập đã soạn, giáo viên thực hiện như sau:

  1. Vào Học liệu.

  • Của tôi: Những bài tập đã soạn.
  • Chia sẻ trong trường: Những bài soạn mà giáo viên chia sẻ với các giáo viên khác trong trường.
  • Tham khảo: Giáo viên có thể tham khảo bài soạn của các giáo viên khác.
  1. Ngoài ra anh/chị xem nội dung chi tiết, chỉnh sửa nội dung/xóa phiếu bài tập hay giao phiếu bài tập đó cho lớp đang quản lý bằng cách nhấn biểu tượng “ba chấm” tại bài tập.

Lưu ý: Với những phiếu bài tập đang lưu nháp anh/chị không thể giao phiếu đó cho học sinh làm bài. Anh/chị cần chỉnh sửa và hoàn thành soạn phiếu bài tập để gửi lại cho học sinh.

Giáo viên có thể chia sẻ lên cộng đồng giáo viên cho giáo viên khác (xem hướng dẫn tại đây) hoặc tham khảo học liệu của các giáo viên khác chia sẻ (xem hướng dẫn tại đây)

Cập nhật 02/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ