1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Ôn tập
 5. How to integrate online class with your Zoom Meeting Account

How to integrate online class with your Zoom Meeting Account

Zoom Installation 

 1. Step 1: Login to EMIS 
 2. Step 2: Connect to Zoom Online Class
  • Click  and choose “Phòng học trực tuyến” at the drop-down box
  • Switch to “Quản lý lịch” tab and click on “Thiết lập phòng học” button
  • Click on the Zoom icon and login to your Zoom Account

  • Your EMIS account is now connected to Zoom.
   Không có mô tả.

Zoom Usage

How to schedule an online class with Zoom Meeting

Prerequisites: Your EMIS account is already connected with your’s Zoom account

 1. Step 1: Create an online class schedule using your Zoom account
  • Switch to “Quản lý lịch” tab and choose “Đặt lịch” to setup an online class
  • Fill in your class information and choose Zoom in the “Phòng học” box.

  • Click “Lưu” to save schedule
 2. Step 2: Go to your online class
  • Click on the schedule you just created

  • Click the “Vào lớp” button to go to your online class and start teaching

  • The app will redirect you to your Zoom meeting room to start your class

 1. Zoom Uninstallation 
 1. Step 1: Login to your EMIS account
 2. Step 2: Click and choose “Phòng học trực tuyến” at the drop-down box
 3. Step 3: Switch to “Quản lý lịch” tab and click on “Thiết lập phòng học” button
 4. Step 4: Click on “Hủy liên kết” below your Zoom account to disconnect your Zoom account
  Không có mô tả.
Cập nhật 27/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ