1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R111_16/05/2021
 5. Kế toán mong muốn lấy được danh sách học sinh nghỉ học có phép từ kết quả điểm danh của giáo vụ để nhanh chóng tính tiền ăn hoàn trả cho học sinh

Kế toán mong muốn lấy được danh sách học sinh nghỉ học có phép từ kết quả điểm danh của giáo vụ để nhanh chóng tính tiền ăn hoàn trả cho học sinh

Câu chuyện nghiệp vụ: Hàng ngày giáo vụ đến từng lớp để lấy kết quả điểm danh, học sinh nào nghỉ, nghỉ có phép/không phép. Nhà trường thu trước tiền ăn bán trú, quy định học sinh nghỉ không phép sẽ không được trừ tiền ăn.

 • Trước phiên bản R111: Cuối tháng, kế toán vào phân hệ khoản thu/ hệ thống/ ghi nhận số lượng thực tế/ lấy số buổi học từ phân hệ học sinh. Tuy nhiên chưa lấy riêng được các buổi học sinh nghỉ có phép, kế toán phải tự tổng hợp. Việc này kế toán mất thời gian thực hiện.
 • Từ phiên bản R111: Khi lấy kết quả điểm danh từ phân hệ học sinh, cho phép kế toán chọn lấy tất cả hay chỉ lấy học sinh nghỉ có phép/không phép.

Các bước thực hiện:

 1. Lấy số buổi sử dụng từ màn hình đợt thu
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Lấy số buổi học từ màn hình ghi nhận số lượng thực tế
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 17/05/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ