Thiết lập cấu hình Website


Hệ thống cho phép người dùng thiết lập các thông số của website như: Tiêu đề website, dòng thông tin footer của website. 

  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn biểu tượng đăng nhập trên Tường chia sẻ
  • Vào Cấu hình, thực hiện thiết lập


  • Nhấn Cập nhật để lưu lại thiết lập

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ