1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Kế toán muốn học sinh được miễn, giảm sẽ thu học phí theo Kỳ còn học sinh không được miễn, giảm sẽ thu luôn học phí Cả năm thì làm thế nào?

Kế toán muốn học sinh được miễn, giảm sẽ thu học phí theo Kỳ còn học sinh không được miễn, giảm sẽ thu luôn học phí Cả năm thì làm thế nào?

Trả lời:

  1. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu. Khi thêm khoản thu Học phí, anh/chị tích chọn Phân loại đăng ký và thêm 3 mức học phí cần nộp.
  2. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu để đăng ký cho học sinh:
    • Học sinh được miễn, giảm học kỳ I tích chọn vào Học phí HKI.
    • Học sinh không được miễn, giảm thì tích chọn vào Học phí Cả năm.

3. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm để thêm danh sách học sinh miễn giảm học kỳ I.
4. Vào Quản lý thu\Đợt thu để lập đợt thu mới. Chọn khoản Học phí HKI và Học phí Cả năm. Đến học kỳ II, chuyển đăng ký cho các học sinh đã thu Học phí HKI sang Học phí HKII.
5. Vào Danh sách miễn giảm, sao chép Danh sách miễn giảm từ HKI sang HKII và chỉnh sửa lại diện miễn, giảm (nếu có thay đổi).

6. Vào Quản lý thu\Đợt thu để lập đợt thu, chọn Học phí HKII. Khi đó chỉ các học sinh đang đăng ký cho HKII mới cần thu.

Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ