1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tại sao tôi không tìm thấy lớp đã thu tiền?

Tại sao tôi không tìm thấy lớp đã thu tiền?

Nguyên nhân: Do phần mềm đang mặc định theo trạng thái lọc Chưa thu tiền của lần chọn trước đó.

Giải pháp: Lọc trạng thái Tất cả để xem được danh sách lớp đã phát sinh thu tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn bộ lọc Trạng thái là Tất cả.
  2. Tại cột Trạng thái thu, chọn lọc theo Chưa thu, Chưa thu đủ hoặc Đã thu đủ.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ