Bảo hiểm

Mục đích

Giúp cán bộ y tế lập danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại trường.

Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Y tế\Bảo hiểm y tế
 • Chọn Toàn trường hoặc Lớp tham gia BHYT.

I. Thêm học sinh tham gia bảo hiểm y tế

 1. Nhấn Thêm mới để thêm học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
 2. Khai báo thông tin học sinh tham gia BHYT:
  • Tích chọn khai báo theo phạm vi Toàn trường, Lớp hay Học sinh, chọn lớp/học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
   Trường hợp anh/chị khai báo từng học sinh cần nhập thông tin Số thẻ BHYT của học sinh.
  • Chọn Hình thức tham gia: Tại trường hay Khác (ngoài trường).
  • Nhập thời gian tại phần Giá trị sử dụng thẻ từ, Đến ngày.
  • Nhập Nơi ĐK KCB ban đầu.
  • Trường hợp có sử dụng lại số thẻ BHYT từ năm trước, anh/chị tích chọn Sử dụng lại thông tin số thẻ BHYT từ năm trước
 3. Nhấn Lưu
 4. Nhấn Đồng ý.

II. Thêm danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế từ phân hệ khác

1. Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh

 • Các đơn vị sử dụng phân hệ Học sinh hoặc Khoản thu để quản lý học sinh có thể thiết lập Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh trên phân hệ Y tế.
  • Để chọn phân hệ lấy danh sách học sinh, anh chị vào Y tế/Bảo hiểm y tế/Tiện ích/Chọn phân hệ lấy danh sách học sinh.
  • Tại đây, anh/chị có thể chọn lấy danh sách Học sinh từ phân hệ Học sinh hoặc phân hệ Khoản thu
  • Nhấn Xác nhận.

2. Thêm danh sách học sinh tham gia bảo hiểm y tế

 • Để thêm danh sách học sinh, nhấn Thêm mới
 • Khai báo các thông tin dưới đây:
  • Phạm vi: Chọn phạm vi học sinh được thêm vào danh sách: Tòa trường, Khối, Lớp, Học sinh
  • Hình thức tham gia: Hình thức tham gia BHYT của học sinh: Tại trường/Khác(Ngoài trường)
  • Giá trị sử dụng thẻ: Giá trị sử dụng thẻ BHYT
  • Nơi ĐK KCB ban đầu: Khai báo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho học sinh
  • Tích vào Sử dụng lại thông tin số thẻ BHYT từ năm trước đối với các học sinh đã đăng ký BHYT từ năm trước
 • Trường hợp lấy danh sách học sinh từ phân hệ Khoản thu, thông tin Số tiền sẽ tự động lấy lên theo số tiền học sinh đã nộp. Trường hợp lấy danh sách học sinh từ Phân hệ học sinh, thông tin Số tiền (số tiền BHYT) đã thu sẽ bị bỏ trống.
 • Để cập nhật số tiền đã nộp từ phân hệ khoản thu, vào Tiện ích/Cập nhật số tiền từ Khoản thu. Khai báo tham số thông tin năm học và phạm vi học sinh để lấy lên thông tin tương ứng.
 • Để chỉnh sửa nhiều thông tin cho học sinh trên danh sách, anh chị có thể vào Nhập khẩu để tải tệp thông tin để chỉnh sửa, bổ sung. Sau đó nhập khẩu lại lên chương trình.

III. Chỉnh sửa thông tin tham gia bảo hiểm của học sinh

 1. Nhấn vào biểu tượng cây bút tại thông tin tham gia bảo hiểm của học sinh cần chỉnh sửa thông tin.
 2. Thực hiện chỉnh sửa thông tin tham gia bảo hiểm của học sinh.
  Lưu ý: Trường hợp học sinh đã nhận thẻ bảo hiểm, anh/chị tích chọn Đã nhận thẻ và nhập ngày nhận thẻ.
 3. Nhấn Lưu

Lưu ý: Để chỉnh sửa thông tin tham gia bảo hiểm của nhiều học sinh cùng một lúc, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tích chọn các học sinh cần thay đổi thông tin.
 • Nhấn Sửa hàng loạt
 • Thực hiện chỉnh sửa các thông tin tham gia bảo hiểm như: Hình thức tham gia, giá trị sử dụng thẻ từ… đến ngày…, Nơi đăng ký KCB ban đầu.
  Trường hợp học sinh đã nhận thẻ bảo hiểm, anh/chị tích chọn Đã nhận thẻ và nhập ngày nhận thẻ.

IV. Xóa thông tin tham gia bảo hiểm của học sinh

 1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại thông tin tham gia bảo hiểm của học sinh cần xóa thông tin.
 2. Nhấn Xóa

Lưu ý: Để xóa thông tin tham gia bảo hiểm của nhiều học sinh cùng một lúc, anh/chị thực hiện như sau:

 • Tích chọn các học sinh cần xóa thông tin.
 • Nhấn Xóa hàng loạt
Cập nhật 01/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ