Danh mục

Mục đích

Phần mềm đã mang đi sẵn bộ danh mục bệnhloại sự cố, tuy nhiên anh/chị có thể thêm/sửa/xoá nếu cần.

Các bước thực hiện

Bệnh

 1. Vào phân hệ Y tế\Danh mục\Bệnh.
 2. Nhấn Thêm để thêm thông tin bệnh phát sinh tại đơn vị.
 3. Khai báo thông tin bệnh:

  • Nhập Tên bệnh.
  • Chọn Danh mục khám(nếu có).
  • Tích chọn Cần theo dõi đặc biệt(nếu có).
 4. Nhấn Lưu
 5. Để thay đổi thông tin về bệnh, anh/chị nhấn vào biểu tượng cây bút tại bệnh muốn thay đổi thông tin để thực hiện chỉnh sửa thông tin bệnh đó.
 6. Để xóa thông tin về bệnh, anh/chị nhấn vào biểu tượng thùng rác tại bệnh muốn xóa để xóa danh mục bệnh đó.
  Anh/chị không được phép xóa những bệnh đã phát sinh dữ liệu.

Loại sự cố

 1. Vào phân hệ Y tế\Danh mục\Loại sự cố.
 2. Nhấn Thêm để thêm loại sự cố phát sinh tại đơn vị.
 3. Nhập tên Loại sự cố.
 4. Nhấn Lưu
 5. Để xóa thông tin loại sự cố, anh/chị nhấn vào biểu tượng thùng rác tại sự cố muốn xóa.
  Anh/chị không được phép xóa những sự cố đã được ghi nhận sự cố y tế liên quan.

 

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ