1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tại sao khi thêm nhanh Danh sách miễn giảm, giao diện miễn giảm lại trống?

Tại sao khi thêm nhanh Danh sách miễn giảm, giao diện miễn giảm lại trống?

Nguyên nhân

Do anh/chị chưa thực hiện tích chọn học sinh miễn giảm sang Danh sách miễn giảm.

Hướng dẫn thực hiện
  1. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm, chọn Thêm nhanh để thêm nhanh danh sách miễn giảm.
  2. Tích chọn học sinh được miễn giảm từ Danh sách học sinh sang Danh sách học sinh đã chọn.
  3. Nhấn biểu tượng mũi tên để chọn diễn miễn giảm, ưu tiên cho học sinh tương ứng.
  4. Nhấn Lưu và đóng.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ