1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh chuyển đến, kế toán muốn thực hiện thu luôn vào đợt thu thì làm như thế nào?

Đợt thu đã được lập nhưng có học sinh chuyển đến, kế toán muốn thực hiện thu luôn vào đợt thu thì làm như thế nào?

Các bước thực hiện

1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh, nhấn Thêm để thực hiện thêm học sinh. (Xem chi tiết cách thêm học sinh tại đây)

2. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu cho các khoản không phải là khoản bắt buộc cho học sinh mới nếu phải đóng. (Xem hướng dẫn đăng ký khoản thu tại đây)

3. Vào Lập kế hoạch thu\ Đăng ký miễn giảm: Khai báo diện miễn giảm nếu có cho học sinh mới đến. (Xem hướng dẫn Đăng ký miễn giảm tại đây)

4. Vào Quản lý thu\ Đợt thu. Chọn đợt thu đã tạo, nhấn biểu tượng dấu ba chấm, chọn Cập nhật đợt thu.

5. Nhấn Thực hiện tại mục Thay đổi chi tiết đăng ký Khoản thu để bổ sung học sinh vào đợt thu đã chọn.
6. Nhấn Thêm học sinh, nhập tên học và số lượng đăng ký khoản thu tương ứng. Chọn Lưu để bổ sung học sinh vào đợt thu.
7. Học sinh đã được bổ sung vào đợt thu đang thu.

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ