1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Trường có thông tin diện miễn giảm mà phần mềm không có thì làm thế nào?

Trường có thông tin diện miễn giảm mà phần mềm không có thì làm thế nào?

Để thực hiện thêm nhiều diện miễn giảm ngoài những giá trị phần mềm có sẵn, anh/chị thực hiện Thêm mới diện miễn giảm hoặc bỏ tích Ngừng theo dõi đối với các danh mục có sẵn nhưng đang bị tích ngừng theo dõi.

Hướng dẫn thực hiện

I. Thêm mới diện ưu tiên

Thêm mới diện ưu tiên theo nhu cầu thực tế ở nhà trường.

II. Chỉnh sửa diện ưu tiên

Lưu ý: Trường hợp nhà trường ngừng theo dõi/đang theo dõi diện ưu tiên thì tích chọn/bỏ tích chọn Ngừng theo dõi.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ