Khai báo lịch học lập TKB

Thêm lịch học

  1. Anh/chị khai báo lịch học theo Lớp/Nhóm lớp/Khối.
  2. Lựa chọn khối lớp cần áp dụng, tích hoặc kéo thả chuột trái để chọn lịch học sẽ áp dụng trong tuần.
  3. Nhấn Lưu để lưu lại thông tin

Lập thời khóa biểu

  1. Sau khi hoàn tất các thông tin khai báo, anh/chị nhấn Lập thời khóa biểu
  2. Đặt tên cho TKB đang lập
  3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ