Phân công giáo viên giảng dạy

Để có thể thực hiện Phân công giảng dạy cho giáo viên thì anh/chị cần khai báo thông tin lớpcán bộ giáo viên. Trong trường hợp chưa khai báo các thông tin này thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo để anh/chị có thể thực hiện.

1. Thực hiện phân công giảng dạy cho từng giáo viên

Bước 1: Anh/chị vào Giảng dạy/Phân công giảng dạy.

Bước 2: Anh/chị chọ Thực hiện phân công.

Bước 3: Anh/chị lựa chọn giáo viên muốn phân công, chọn lớp học và môn học được phân công giảng dạy. Sau đó anh chị nhấn Lưu để thực hiện phân công thành công cho giáo viên.

  • Nhập thông tin Kiêm nhiệm khác, Số tiết kiêm nhiệm, Số tiết/Tuần (nếu có)
   Lưu ý:
  • Mỗi giáo viên anh/chị có thể phân công giảng dạy nhiều môn và nhiều lớp khác nhau
  • Đối với giáo viên chủ nhiệm anh/chị chỉ cần chọn lớp chủ nhiệm và số tiết dạy/tuần.
 • Nhà trường có thể phân công một giáo viên chủ nhiệm nhiều lớp để giáo viên có thể nhận xét đánh giá lớp được phân công.

Bước 4: Nhấn Lưu.

 • Trường hợp đơn vị phân công giảng dạy nhiều đợt trong năm học, anh/chị thực hiện như sau:
 • Trước khi tạo phân công giảng dạy mới, anh/chị cần lưu lại đợt PCGD hiện tại. Nhấn Quản lý bảng PCGD và khai báo Tên bảng PCGD, thời gian Áp dụng đến ngày.
  • Nhấn Lưu để xác nhận lưu bảng PCGD.
  • Tại màn hình Quản lý bảng PCGD, nhấn Sao chép để tạo PCGD mới giống với PCGD cũ để anh/chị thực hiện chỉnh sửa nhanh. Trạng thái đang áp dụng sẽ được tự động chuyển sang bảng PCGD mới.
   Lưu ý: PCGD cũ đã lưu chỉ có thể xem và xuất khẩu nhằm lưu trữ hồ sơ, không thể chỉnh sửa.
  • Để in PCGD cũ đã lưu, anh/chị chọn Đợt PCGD, nhấn Xuất khẩu.

2. Hủy phân công giảng dạy cho giáo viên

Bước 1: Vào menu Giảng dạy\Phân công giảng dạy. Nhấn Thực hiện phân công.

Bước 2: Sau khi nhấn Thực hiện phân công, anh/chị tích chọn vào biểu tượng dấu X để hủy phân công rồi nhấn Lưu.

Lưu ý: Hiệu trưởng có thể dễ dàng theo dõi thống kê tình hình phân công giảng dạy theo Lớp, Giáo viên hay môn học

3. Xuất khẩu phân công giảng dạy để lưu trữ hồ sơ

Bước 1: Tại màn hình Phân công giảng dạy, chọn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách đã phân công giảng để lưu trữ hồ sơ.

Bước 2: Sau khi tải xuống, anh/ chị mở file để xem lại danh sách phân công giảng dạy.

Cập nhật 17/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ