Phân phối chương trình

Giúp nhà trường thiết lập phân phối chương trình (PPCT). EMIS – Học sinh đã thiết lập một số phân phối chương trình mặc định (dựa vào thông tin Cấp trường) tương ứng theo nhu cầu giảng dạy tại trường. Có thể khai báo phân phối chương trình bằng những cách sau:

Nhập khẩu PPCT của tất cả các môn thuộc một khối từ tệp excel vào phần mềm

 1. Vào menu Giảng dạy\Phân phối chương trình
 2. Nhấn biểu tượng tiện ích\Nhập khẩu

 3. Chọn khối lớp cần nhập khẩu phân phối chương trình.
 4. Tải tệp mẫu nhập khẩu phân phối chương trình do phần mềm cung cấp.
 5. Sao chép phân phối chương trình quản lý tại đơn vị… sang tệp excel mẫu của phần mềm
 6. Nhấn vào biểu tượng hộp thư để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
 7. Tích chọn các môn có phân phối chương trình cần nhập khẩu.
 8. Nhấn Tiếp theo. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống sẽ chỉ ra bao nhiêu dữ liệu hợp lệ, bao nhiêu dữ liệu không hợp lệ.
  Lưu ý: Nếu trên tệp excel có môn và tiết phân phối chương trình trùng với môn và tiết phân phối chương trình đã có trên phần mềm, sau khi nhấn Thực hiện phần mềm sẽ cho phép lựa chọn 1 trong 3 cách xử lý sau: 

  • Chọn Thêm mới, nếu muốn tạo một phân phối chương trình mới song song với phân phối chương trình bị trùng trên phần mềm. => Khi đó hệ thống tự động đánh thêm số thứ tự tăng dần (1, 2, 3…) đằng sau tên phân phối chương trình mới sẽ được tạo.
  • Chọn Ghi đè dữ liệu đã có, nếu muốn cập nhật thông tin phân phối chương trình của môn và tiết trùng trên tệp excel vào phần mềm.
  • Chọn Bỏ qua, nếu muốn giữ nguyên thông tin của phân phối chương trình có môn và tiết trùng trên phần mềm, không cập nhật từ tệp excel.
 9. Nhấn Thực hiện. Tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ nhập khẩu những dữ liệu hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.
 10. Nhấn Kết thúc.

Nhập khẩu PPCT của từng môn thuộc từng khối đang quản lý trên tệp excel vào phần mềm

 1. Tại màn hình Phân phối chương trình, chọn khối lớp có môn cần nhập phân phối chương trình, nhấn Thêm PPCT
 2. Khai báo thông tin chung: Môn học, Tên PPCT…
 3. Nhấn Thêm bài giảng sau đó nhập tên bài giảng cần thêm
 4. Nhấn Lưu
 5. Trong trường hợp muốn nhập khẩu phân phối chương trình theo môn nhấn Nhập khẩu
 6. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu phân phối chương trình do phần mềm cung cấp.
 7. Sao chép phân phối chương trình đang được quản lý trên tệp word, excel,… sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 8. Nhấn vào biểu tượng hộp thư để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
 9. Nhấn Đồng ý 

Cập nhật thay đổi phân phối chương trình từ PGD/SGD

Nhấn vào đây để sử dụng tính năng Cập nhật phân phối chương trình của Phòng/Sở Giáo dục, giúp đồng bộ Phân phối chương trình từ PGD/SGD.

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ