Đối soát giao dịch thanh toán qua JETPAY

Mục đích: Giúp Kế toán dễ dàng quản lý và đối soát các giao dịch thanh toán qua JETPAY.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Đối soát giao dịch thanh toán hoặc vào Quản lý thu\Đối soát giao dịch thanh toán.
 2. Phần mềm thống kê tất cả giao dịch phát sinh qua JETPAY để kế toán dễ dàng theo dõi, đối soát. Để lọc nhanh các giao dịch phát sinh trong Tháng/Tuần/Ngày, anh/chị lựa chọn xem Theo tháng/Theo tuần/Theo ngày và chọn tháng/tuần/ngày cụ thể.
 3. Kế toán có thể theo dõi tất cả những giao dịch thanh toán trực tuyến phụ huynh đã thực hiện qua JETPAT Nhà trường. Nắm bắt nhanh số tiền JETPAY ghi nhận; số tiền Phần mềm ghi nhận; số tiền Chênh lệch và Số giao dịch chênh lệch cùng số tiền Nhà trường nhận.
 4. Thông tin chi tiết từng giao dịch kèm Trạng thái giao dịch:
  • Chưa nhận tiền, đã xác nhận: Là giao dịch lỗi, nhà trường chưa nhận được tiền nhưng phần mềm đã tự động xác nhận thu.
  • Đã nhận tiền, chưa xác nhận: Là giao dịch nhà trường đã nhận được tiền nhưng chưa được tự động xác nhận thu.
  • Đã xác nhận (thủ công): Là giao dịch nhà trường đã thực hiện xác nhận thu thủ công.
  • Đã xác nhận (tự động): Là giao dịch đã được tự động xác nhận thu.
 5. Với những giao dịch Đã nhận tiền, chưa xác nhận: Kế toán thực hiện Xác nhận thu.
 6. Với những giao dịch Chưa nhận tiền, đã xác nhận: Kế toán thực hiện Hủy xác nhận thu. Phần mềm tự động gợi ý lý do hủy, anh/chị có thể chỉnh sửa nếu muốn.
 7. Với những giao dịch Đã xác nhận (thủ công)/Đã xác nhận (tự động): Kế toán thực hiện Hủy thu, nhập lý do hủy thu và có thể tùy chọn Giữ lại số chứng từ đã đánh cho học sinh.
 8. Anh/chị có thể theo dõi Lịch sử thu tiền tại mục Quản lý thu tiền của đơn vị.
 9. Để tải về danh sách giao dịch Đã gạch nợ (Tự động/Thủ công), nhấn Xuất khẩu.

  • Lựa chọn thống kê giao dịch theo Thời gian giao dịch hoặc Thời gian thanh toán.
  • Tùy chọn thời gian chi tiết.
  • Nhấn Đồng ý.
 10. Nhấn vào biểu tượng để cập nhật dữ liệu giao dịch mới nhất.
Cập nhật 26/07/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ