Xuất khẩu dữ liệu kết nối MISA SME

Mục đích: Giúp kế toán nhanh chóng xuất khẩu dữ liệu trên EMIS – Khoản thu để hạch toán trên phần mềm MISA SME.NET.

Các bước thực hiện:

Để Xuất khẩu dữ liệu trên EMIS – Khoản thu phục vụ hạch toán trên MISA SME.NET, kế toán thực hiện như sau:

  • Vào Hệ thống/Tiện ích/Xuất khẩu dữ liệu kết nối MISA SME.
  • Tại đây, anh/chị khai báo các tham số để xuất dữ liệu:
    • Thời gian: Chọn thời gian theo tháng hoặc tùy chỉnh Từ ngày – Đến ngày
    • Hình thức thu: Tiền mặt hoặc chuyển
    • Tiêu chí xuất khẩu: Lựa chọn tiêu chí xuất khẩu phù hợp với nhu cầu hạch toán thực tế
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu dữ liệu.
Cập nhật 31/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ